Samen werken aan concrete doelstellingen: Doe je mee?

Amsterdam Economic Board werkt aan een nieuwe koers. Met thema’s die jouw organisatie raken én andere spelers in de regio. Samen met partners maken we meer impact en realiseren een toekomstbestendige economie. Wat betekent dat voor jou?

We staan als regio voor grote, complexe uitdagingen. Deze problemen raken iedereen. Denk aan overbelasting van het energienetwerk, toenemende vraag naar gezondheidszorg, en schaarste aan (de juiste) medewerkers, grondstoffen en biodiversiteit. Juist in deze regio, met een brede economische basis en aantrekkingskracht op bedrijven en talent, komen deze uitdagingen samen. Deze uitdagingen zijn groter dan wijzelf. Voor stappen richting een toekomstbestendige economie met brede welvaart, zijn nieuwe vormen van samenwerking en een integrale aanpak dan ook meer nodig dan ooit. Zodat groei niet ten koste gaat van leefbaarheid en voorspoed. En we ook voldoende inkomen verwerven.

Collectief leiderschap

Jessica Peters-Hondelink, directeur-bestuurder van Amsterdam Economic Board: “Ik ben ervan overtuigd dat we onze huidige maatschappelijke en ecologische uitdagingen alleen kunnen oplossen als we verder kijken dan onze eigen organisatiegrenzen. Bekijk de innovatie van bedrijfsmodellen niet alleen vanuit een intern perspectief. Collectief leiderschap is de sleutel, waarbij de eigen doelen worden gekoppeld aan regionale doelen, die je alleen samen kunt behalen. Amsterdam Economic Board is een uniek netwerk dat onze partners helpt organisatie-overstijgende coalities te bouwen om de economie van de toekomst te realiseren in de regio Amsterdam.”

Partners in de lead

“In de nieuwe aanpak van Amsterdam Economic Board zijn partners in de lead. Gezamenlijk stellen zij de thema’s vast waar wij ons op focussen. En zij zorgen met elkaar, in coalities, voor de resultaten. Op de korte, middellange en lange termijn. Lid worden van het netwerk van Amsterdam Economic Board is dus niet vrijblijvend”, benadrukt Jessica. “Het team van Amsterdam Economic Board bouwt en ondersteunt de nieuwe coalities die bestaan uit bedrijven, overheden, kennis- en maatschappelijke instellingen.”

Voor een toekomstbestendige economie, met duurzaam verdienvermogen en oog voor mens en natuur

Jessica vervolgt: “We zorgen ervoor dat Amsterdam Economic Board een vertrouwde plek biedt, waar we alle relevante spelers bij elkaar brengen. We inspireren en dagen uit door nieuwe perspectieven in te brengen en systemisch naar vraagstukken te kijken. We maken los waar het vastzit en verbinden waar het los is geraakt.”

Hoofdpunten nieuwe koers

De nieuwe koers wordt stapsgewijs ontwikkeld, in co-creatie met het netwerk. Het doel is om in de zomer de koers definitief vast te stellen. Amsterdam Economic Board werkt toe naar deze aanpak:

 • Scherpe keuzes op drie gezamenlijk gekozen regionale thema’s met concrete doelstellingen en oplossingsrichtingen. Partners hebben een gemeenschappelijk beeld van hoe een toekomstbestendige, regionale economie eruit ziet. En ze committeren zich aan het realiseren van de gestelde doelen.
 • Partners werken in coalities vanuit collectief eigenaarschap samen aan doorbraken binnen de gezamenlijk gekozen thema’s. Er is meer en meer zichtbare impact, doordat succesvolle resultaten en leerpunten breed worden gecommuniceerd, geborgd en opgeschaald.
 • Nauwere samenwerking met regionale ontwikkelingsmaatschappijen, zoals ROM InWest, en andere relevante partijen. En meer samenhang met ons programma Amsterdam Smart City. We verbinden onze netwerken en maken gebruik van elkaars instrumenten en werkwijzen.

Gezamenlijk drie thema’s kiezen

Op dit moment verkent Amsterdam Economic Board met netwerkpartners vijf mogelijke thema’s, die gezamenlijk worden teruggebracht naar drie:

 • Toekomstbestendige gezondheid
  Hoe komen we tot een gezondheidssysteem dat is gericht op het gezond houden van mensen (preventie) met meer eigen verantwoordelijkheid en regie? Tot hogere arbeidsproductiviteit en een betaalbare en minder personeels-intensieve gezondheidszorg? En tot beperkte gezondheidsverschillen tussen arme en rijke bevolkingsgroepen?

 • Energiesysteem van de toekomst
  Hoe zorgen we voor een meer decentraal energiesysteem dat hernieuwbare energie als norm heeft? Voor energiebesparing, optimalisatie van stroomgebruik en een circulaire inzet van materialen? En voor betaalbare energie voor iedereen?

 • Duurzame industrie
  Hoe komen we tot een innovatieve, circulaire en mondiaal toonaangevende industrie, met minimale impact op de gezondheid van omwonenden? En tot een gunstig vestigingsklimaat, waarin noodzakelijke investeringen in verduurzaming sneller loskomen?

 • Grondstoffentransitie
  Hoe zorgen we dat circulaire strategieën zijn geïmplementeerd in het hart van organisaties en circulaire businessmodellen gaan lonen? En dat we minder afhankelijk worden van andere landen? Hoe kunnen we producten zó ontwerpen, dat er minder kritieke grondstoffen nodig zijn en je de gebruikte materialen kunt recyclen? Hiervoor moeten ontwerpers, wetenschappers en beleidsmakers met elkaar samenwerken.

 • Wateradaptatie en kwaliteit
  Water is een essentiële productiefactor in onze economie. Hoe gaan we om met zaken als waterschaarste, verzilting, bodemdaling en waterberging, en bereiden we ons voor op zeespiegelstijging? Hoe brengen we het economisch, sociaal en ecologisch perspectief met elkaar in balans? Bij wie liggen welke rollen en verantwoordelijkheden?

In coalities resultaten behalen

Bij het maken van keuzes voor de thema’s bekijkt het netwerk van Amsterdam Economic Board onder andere hoe essentieel een thema is voor het realiseren van een toekomstbestendige economie in deze regio. En of het netwerk vanuit samenwerking hierop het verschil wil en kan maken. Vanaf dit najaar gaan netwerkpartners in coalities aan de slag om succesvol impact te maken. Dit doen ze op basis van een gezamenlijke agenda en concrete doelstellingen. Met elkaar maken ze afspraken over eigenaarschap, commitment en uitvoering van acties. Vanuit een gedeeld belang verbinden partners hun eigen opgaven aan die van anderen. Ze delen kennis en komen tot nieuwe inzichten én resultaten. Zo behalen partners eigen doelstellingen, dragen ze bij aan elkaars doelstellingen én aan die van de regio. De komende maanden betrekken we onze partners actief bij het verkennen van de thema’s.

Doe je ook mee?

Jessica: “Met de nieuwe koers realiseren we samen impact en bouwen we aan een toekomstbestendige economie, met duurzaam verdienvermogen en oog voor mens en natuur. Iedereen die wil kan hieraan bijdragen. Overheden, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Groot en klein. Iedereen is welkom! Vanuit gedeelde ambities en verbinding bereiken we meer. Doe je ook mee?”

Wil je meer informatie, partner worden van Amsterdam Economic Board of bijdragen aan de totstandkoming van de nieuwe koers en uitwerking van de thema’s in coalities? Neem dan contact op met Marjan Schrama. We vertellen je graag over de mogelijkheden.

Impact van Amsterdam Economic Board

In de afgelopen jaren hebben we samen met partners nieuwe bewegingen in gang gezet op het gebied van gezondheid, digitalisering, mobiliteit, circulaire economie, energie en talent voor de toekomst. Zo bouwden we een groot ecosysteem (100+ spelers) rond circulair textiel en organiseerden we vanuit het initiatief LEAP een nieuwe ketensamenwerking voor versnelling van de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur. Sinds dit jaar hergebruiken drie ziekenhuizen elkaars medische data in Health Data Space Amsterdam om gezondheidsverschillen in de regio te verkleinen en de gezondheidszorg toegankelijk te houden.

Lees meer over wat we recent hebben bereikt, in onze Impact Terugblik 2016-2023.

28 mei 2024

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten