Veelgestelde vragen (FAQ)

 • Wat is de Board?

De Amsterdam Economic Board, kortweg Board, is opgericht om de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden te verbeteren met als doel een slimme, groene en gezonde Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Board versnelt de belangrijkste transities van deze tijd: de circulaire, energie en digitale transitie. Door samen te werken aan grootstedelijke uitdagingen binnen de drie transities. De focus is op de meest urgente uitdagingen en op terreinen waar we in de MRA de expertise, kennis en menskracht hebben om echt het verschil te maken en die bovendien economische groeipotentie bieden. Voor elke uitdaging hebben we een stip aan de horizon geformuleerd. Daar willen we als regio staan in 2025 als Amsterdam haar 750-jarige bestaan viert:

Circulaire EconomieDe Metropoolregio Amsterdam wil in 2025 koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter worden gebruikt. Tegelijkertijd realiseert de regio daarmee innovatie en nieuwe bedrijvigheid.

Energie: In 2025 hebben we in de Metropoolregio Amsterdam forse stappen gezet in de omslag naar een flexibel, robuust en betaalbaar energiesysteem, een systeem dat ons helpt te komen tot een energievoorziening die schoon, decentraal en variabel is. Een systeem dat gebaseerd is op samenwerking met álle spelers in de keten, van producent tot klant en gekoppeld is aan een set van nieuwe afspraken en technieken.

MobiliteitInzet op emissievrij stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam in 2025. Er zijn twee doelstellingen: enerzijds wil de regio internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek (goederen-, diensten en personenverkeer). Anderzijds wil de regio een leidende rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie als logistieke hub van wereldformaat wordt versterkt.

Digitale ConnectiviteitDe Metropoolregio Amsterdam wil in 2025 de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie zijn. De regio wil internationaal gezien voorloper zijn wat betreft de aanwezige digitale infrastructuur, het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te bouwen en het vertrouwen in de digitale maatschappij.

GezondheidIn 2025 hebben bewoners van de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde levensjaren extra, door inzet op preventie door gebruik van data. De regio ontwikkelt duurzame oplossingen voor de gezondheid van haar inwoners door middel van wetenschappelijk onderzoek, de analyse van data en de implementatie van innovatieve interventies.

Talent voor de Toekomst: De Metropoolregio Amsterdam heeft in 2025 de meest adaptieve onderwijs- en arbeidsmarkt van Europa, gericht op het succesvol benutten, behouden en aantrekken van talent.

Lees meer

 • Wat doet de Board?

De Amsterdam Economic Board brengt bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de Metropoolregio Amsterdam bijeen om baanbrekende oplossingen te vinden voor die grootstedelijke uitdagingen. Het doel is om samen te werken aan een slimme, groene en gezonde Metropoolregio van de toekomst. Dat doen we op een viertal terreinen:

Bouwen van ecosystemen – We hebben een unieke netwerkfunctie en brengen organisaties bijeen die elkaar niet automatisch tegen komen. Deze ecosystemen zijn de voedingsbodem voor kennisuitwisseling en het startpunt voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Signaleren van innovatieve kansen – De Board speelt een belangrijke rol in het spotten van kansen voor nieuwe vormen van innovatieve samenwerking en bedrijvigheid, bijv. via themagerichte learning communities, consortiums met voorlopers of het werken aan nieuwe business modellen.

Aanjagen en mobiliseren van netwerk – Op basis van gesignaleerde kansen activeert de Board het netwerk tot het uitvoeren van experimenten, pilots en opzetten van programma’s.

Aanbieden van data gedreven inzichten – De Board heeft een belangrijke strategische kennisfunctie en ontsluit op verschillende niveaus data gedreven inzichten; feiten & cijfers over de MRA, trendanalyses en toekomstscenario’s.

Lees meer

 • Wat is de Metropoolregio Amsterdam?

De Metropoolregio Amsterdam is een regio die bekend staat om zijn hoge leefkwaliteit met een aantrekkelijk voorzieningenniveau, goed openbaar vervoer en een relatief hoog opgeleide bevolking. Om deze positie verder te versterken, ook met steeds meer inwoners, is er een constante behoefte aan innovatie. We pakken de meest urgente grootstedelijke problemen aan op de terreinen waar we de expertise, kennis en menskracht hebben om echt het verschil te maken.

Hier vind je een infographic over de Metropoolregio Amsterdam.

Voor alle grootstedelijke uitdagingen bouwen we aan ecosystemen binnen de regio. 

Lees meer

 • Wat is de missie van de Board?

De Amsterdam Economic Board werkt toe naar de slimme, groene en gezonde Metropool van de toekomst – voor alle inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit doen we door het versnellen van de belangrijkste transities van deze tijd: de circulaire, energie en digitale transitie. We verbinden bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om samen te werken aan grootstedelijke uitdagingen binnen de drie transities: circulaire economie, energie, mobiliteit, digitale connectiviteit en gezondheid. Talent voor de toekomst is een cruciale randvoorwaarde die doorsnijdend is aan alle uitdagingen. Op de uitdagingen brengen we partijen in beweging, initiëren we initiatieven, signaleren innovatieve kansen, bouwen ecosystemen en bieden we data-gedreven inzichten aan.

 • Wat is onze ambitie?

Werken aan een slimme, groene en gezonde Metropool van de toekomst

De grootstedelijke uitdagingen waar de Board zich op richt hebben een kortere tijdshorizon dan de transities. Ambities zijn geformuleerd voor 2025:

Circulaire Economie

De Metropoolregio Amsterdam wil in 2025 koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter worden gebruikt. Tegelijkertijd realiseert de regio daarmee innovatie en nieuwe bedrijvigheid.

Energie

In 2025 hebben we in de regio forse stappen gezet in de omslag naar een flexibel, robuust en betaalbaar energiesysteem, een systeem dat ons helpt te komen tot een energievoorziening die schoon, decentraal en variabel is. Een systeem dat gebaseerd is op samenwerking met álle spelers in de keten, van producent tot klant en gekoppeld is aan een set van nieuwe afspraken en technieken.

Mobiliteit

Inzet op emissievrij stedelijk vervoer in de regio in 2025. Er zijn twee doelstellingen: enerzijds wil de regio internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek (goederen-, diensten en personenverkeer). Anderzijds willen we een leidende rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie als logistieke hub van wereldformaat wordt versterkt.

Digitale Connectiviteit

De Metropoolregio Amsterdam wil in 2025 de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie zijn. De regio wil internationaal gezien voorloper zijn wat betreft de aanwezige digitale infrastructuur, het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te bouwen en het vertrouwen in de digitale maatschappij.

Gezondheid

In 2025 hebben bewoners van de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde levensjaren extra, door inzet op preventie door gebruik van data. De regio ontwikkelt duurzame oplossingen voor de gezondheid van haar inwoners door middel van wetenschappelijk onderzoek, de analyse van data en de implementatie van innovatieve interventies.

Talent voor de Toekomst

De Metropoolregio Amsterdam heeft in 2025 de meest adaptieve onderwijs- en arbeidsmarkt van Europa, gericht op het succesvol benutten, behouden en aantrekken van talent.

Lees meer

 • Waarom is er voor deze uitdagingen gekozen?

De vijf uitdagingen zijn relevant voor alle grootstedelijke regio’s ter wereld. Onze regio heeft de potentie om internationaal onderscheidend te worden door oplossingen te ontwikkelen voor deze vraagstukken waarbij behoud en versterking van leefkwaliteit voorop staat. Rond deze uitdagingen bestaat ruime bereidheid bij partijen in de regio om samen concreet invulling te geven aan de uitvoering.

 •    Hoe is de Board ontstaan?

De Amsterdam Economic Board is in 2010 opgericht door bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de Metropoolregio Amsterdam met als doel om de economie van de regio duurzaam te versterken. De Stichting KennisKring Amsterdam – opgericht in 1994 voor de ontwikkeling van de regionale kennisinfrastructuur – en de Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) waren voorlopers. Vanuit de KennisKring werd in 2004 gestart met het project ‘Amsterdamse Innovatie Motor’ (AIM). In augustus 2006 werd de AIM een stichting en ging als zelfstandige organisatie opereren. De AIM – vanaf 2006 zelfstandig – richtte zich op het versterken van het innovatieklimaat voor overheden, kennisinstellingen en bedrijven. De stichting zette initiatieven in gang waarbij deze partijen en maatschappelijke organisaties samenwerkten.

 • Waarom kan de MRA zich internationaal onderscheiden op deze uitdagingen?

De eigenschappen van de MRA zijn bij uitstek geschikt om in te spelen op een snel veranderende wereld:

– Voldoende kritische massa aan bedrijvigheid (groot/klein) die van belang zijn voor samenwerking op deze grootstedelijke uitdagingen. 

– Een grote concentratie van (kleine) innovatieve bedrijven die nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen (en vermarkten). 

– Een sterke wetenschappelijke kennisbasis op het gebied van deze grootstedelijke vraagstukken.

– Een samenwerkende overheid die de juiste instrumenten inzet om innovatie mogelijk te maken.

– De aanwezigheid van een sterke fysieke en digitale infrastructuur. 

– Actieve burgers die openstaan voor innovatie.

Lees verder over de MRA 

 • Kunnen de uitdagingen na verloop van tijd veranderen?

De ambitie is om in 2025 als Metropoolregio Amsterdam tot de top-3 van innovatieve regio’s in Europa te behoren. De route daarnaartoe is in een snel veranderende wereld niet te voorspellen. De Board brengt onzekerheden en transities in kaart om hier als regio flexibel op in te kunnen spelen. De uitdagingen kunnen dus na verloop van tijd veranderen als dit kansen biedt of noodzakelijk is voor de regio.

Lees meer over de maatschappelijke uitdagingen waar de Board aan bijdraagt.

 • Hoe is de Board georganiseerd

Lees hier meer over wat doet Board doet en lees hier meer over wie we zijn.  

 • Hoe is de uitvoering georganiseerd?

In nauwe samenwerking met Boardleden, de Network Council en alle andere partijen die een rol willen en kunnen spelen worden concrete initiatieven opgetuigd en acties uitgevoerd,

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

De Boardorganisatie verbindt de partijen uit de regio met elkaar rondom verschillende uitdagingen. Binnen die uitdagingen kunnen verschillende projecten of initiatieven ontstaan. Deze worden door de relevante partijen en de te vormen consortia opgepakt en uitgevoerd. De innovaties die ontstaan uit nieuwe samenwerkingen en projecten zijn de verantwoordelijkheid van de samenwerkende partijen zelf.

 • Wie betaalt de Board?

De Board wordt gefinancierd door bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden uit de Metropoolregio Amsterdam.

Lees meer 

 • Waar zit de Board?

De Board is gevestigd op het Marinetterein, Kattenburgerstraat 5. Hier vind je locatie en contactgegevens.

 • Is de Board alleen voor Amsterdam?

Nee, de Board richt zich op de gehele Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit gebied strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer. Hier vind je een kaartje van de MRA.

Lees hier meer informatie over de regio

 • Kan ik financiering krijgen van de Amsterdam Economic Board?

De Board verstrekt zelf geen financiering voor projecten.

 • Hoe kom ik in contact met iemand van de Board?

Klik hier voor alle informatie. 

 • Kan ik zitting nemen in de Board?

Boardleden worden gevraagd. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de verhouding tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Je bent meer dan welkom om op andere manieren actief te worden in de Board-community, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de Network Council.

 • Worden leden van de Board betaald?

Nee, de leden zetten zich vrijwillig in voor een sterke regionale economie.

 • Hoe blijf ik op de hoogte van nieuws en bijeenkomsten van de Board?

Schrijf je in voor de Board Update. Dan ontvang je ook uitnodigingen voor onze events. Daarnaast publiceren we regelmatig artikelen over de initiatieven waar we samen met het netwerk actief aan werken. 

 • Hoe verhoudt de Board zich tot de gemeenten in de MRA?

De Board is een autonome stichting. De gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam zijn vertegenwoordigd in de Board. Daarnaast wordt de Board voor een deel gefinancierd door gemeenten in de regio.

 • Hoe verhoudt de Board zich tot andere regio’s?

De Board werkt nauw samen met andere kennis- en innovatie regio’s, zoals Brainport Regio Eindhoven en met andere Economic Development Boards, zoals die in Utrecht en Rotterdam. We zetten ons samen in voor Nederland. Met de Economic Board Utrecht heeft de Board de Board Academy opgericht.

 • Hoe verhoudt de Board zich tot Brussel/EU?

Vanuit de Board zoeken we actief naar kansen in Europa om initiatieven binnen de uitdagingen te versterken, bijvoorbeeld via deelname aan Horizon 2020.

Meer over Europa en de Board

 • Wat is er met de oude clusternetwerken gebeurd?

Sinds de strategische heroriëntatie van de Amsterdam Economic Board in het najaar van 2015, werkt de Board aan de Metropool van de toekomst door bij te dragen aan vijf grootstedelijke uitdagingen. De Board is vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk voor het management van de clusternetwerken die in de afgelopen jaren in de MRA zijn opgebouwd.

De verschuiving naar de inzet op grootstedelijke uitdagingen betekent zeker niet dat de opgebouwde clusternetwerken niet langer relevant zijn voor het werk van de Board. Integendeel, het behalen van successen op deze uitdagingen vraagt om het op deze uitdagingen mobiliseren van partijen binnen en buiten de MRA en om het leggen van cross-sectorale verbindingen tussen de bestaande en opgebouwde clusternetwerken. Ook in de nieuwe situatie blijft een intensieve relatie tussen Board en Boardorganisatie enerzijds en de bestaande clusternetwerken anderzijds daarom van groot belang voor de innovatiekracht van de MRA.

Meer informatie over de clusternetwerken zie.