Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is de Board?

De Amsterdam Economic Board, kortweg Board, werkt samen met besluitvormers, innovatiemanagers en changemakers binnen bedrijfsleven, kennisinstellingen aan een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam.

De Board is het punt waar samenwerken begint. In het complexe maatschappelijke speelveld staat de Board als onafhankelijke speler tussen de partijen en bevordert samenwerking tussen welwillende koplopers.

De focus is op de meest urgente en relevante initiatieven & programma’s en op terreinen waar we in de regio de expertise, kennis en menskracht hebben om echt het verschil te maken en die bovendien economische groeipotentie bieden.

Wij creëren ruimte voor nieuwe ideeën en werken samen aan innovaties door:

Bouwen van ecosystemen – We hebben een unieke netwerkfunctie en brengen organisaties bijeen die elkaar niet automatisch tegen komen. Deze ecosystemen zijn de voedingsbodem voor kennisuitwisseling en het startpunt voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Signaleren van innovatieve kansen – De Board speelt een belangrijke rol in het spotten van kansen voor nieuwe vormen van innovatieve samenwerking en bedrijvigheid, bijv. via themagerichte learning communities, consortiums met voorlopers of het werken aan nieuwe business modellen.

Aanjagen en mobiliseren van netwerk – Op basis van gesignaleerde kansen activeert de Board het netwerk tot het uitvoeren van experimenten, pilots en opzetten van programma’s.

Aanbieden van data gedreven inzichten – De Board heeft een belangrijke strategische kennisfunctie en ontsluit op verschillende niveaus data gedreven inzichten; feiten & cijfers over de regio, trendanalyses en toekomstscenario’s.

Agendasetter – We bouwen de Board verder uit naar de plek waar thought leaders het gesprek voeren over de toekomst van de regio en samenwerking op grootstedelijke uitdagingen.

Wat zijn de ambities?

Voor 2025 we een stip aan de horizon geformuleerd. Daar willen we als regio staan in 2025 als Amsterdam haar 750-jarige bestaan viert:

Alles wat wij doen als Board doen we voor de slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam: een CO2-neutrale, circulaire regio waarin we langer en gezonder leven en een betrouwbare, duurzame digitale samenleving waarin ieders talent tot ontplooiing komt.

Slim 2025
In 2025 zijn de contouren van een eerlijke en duurzame digitale economie zichtbaar. Een digitale samenleving waarin publieke waarden zijn geborgd, waardoor we technologie op een verantwoorde wijze kunnen toepassen bij onze maatschappelijke vraagstukken en digitalisering van de economie.

Groen 2025
In 2025 is de Metropool Amsterdam een aantrekkelijke plek waar een duurzame toekomst voor nieuwe generaties zichtbaar wordt: op weg naar CO2-neutrale industrie, emissievrije mobiliteit, met hergebruik van of hernieuwbare materialen.

Gezond 2025
In 2025 leven we gemiddeld twee jaar langer gezond. Wij zetten ons in voor langer gezond leven in een gezonde omgeving. Specifieke aandachtspunten zijn schoon vervoer, hergebruik van materialen en slim gebruik van data en kunstmatige intelligentie.

We werken aan het behalen van onze ambities vanuit 9 initiatieven en 3 programma’s.

Welke rol vervult de Board?

De Board is een verbinder en bouwer. Als onafhankelijke speler brengen we koplopers samen die elkaar niet automatisch tegenkomen.

 De Boardorganisatie werkt samen met Boardleden, de leden van de Network Council en andere partijen uit de regio aan een slimme, groene en gezonde regio.

Ieders aandeel is cruciaal: bedrijven functioneren als innovator en voorloper, kennisinstellingen leveren essentiële denkkracht en overheden zijn onmisbaar als investeerder, regelgever en inkoper.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropool Amsterdam.

We werken samen met ons netwerk aan het behalen van onze ambities door de inzet op concrete initiatieven en programma’s. Dat is de kern van ons werk.

We jagen kansrijke initiatieven in de regio aan met potentie tot verdere uitvoering en opschaling waarbij partijen uit ons netwerk in de lead zijn.

Wie zijn de Board-leden & de Board?

De Board bestaat uit vooraanstaande bestuurders van kennisinstellingen, leden van Raden van Bestuur van bedrijven en wethouders en burgemeesters uit de Metropool Amsterdam. Samen formuleren ze de strategische richting met ambities voor 6 thema’s en de programma’s TechConnect, Amsterdam Smart City en House of Skills voor de slimme, groene en gezonde regio in 2025.

De Board voert het strategisch- economische gesprek over de toekomstige regio. Daarnaast committeren ze zich aan één of meerdere initiatieven en zetten ze zelf middelen, kennis en netwerken in om deze ambities te realiseren.

Wat is de Network Council?

140 leden van de Network Council dragen actief bij aan het realiseren van de ambities van de regio. Samen met andere partners initiëren en ontwikkelen ze initiatieven en/of dragen bij aan programma’s van de Board. Initiatieven die de regio aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Daarnaast praten ze mee over onderwerpen die op de Board-agenda staan. Hun maatschappelijke betrokkenheid bij de regio is hierbij van groot belang. Samen bouwen ze aan een slimme, gezonde en groene toekomst van de regio. Ook lid worden? Klik dan hier.

Wat is Young on Board?

Young on Board is lid van de Board en vormt zo de koppeling tussen jonge changemakers en ervaren besluitvormers. Jongeren kijken, denken en werken anders. Terwijl de oudere generatie juist weer de connecties, kennis, ervaring en realisatiekracht heeft.

Door beiden samen te brengen ontstaat over en weer inspiratie, en kunnen vernieuwende plannen worden waargemaakt. Zo werken ze samen aan de economische groei en leefbaarheid van de Metropool Amsterdam. Meer weten? Klik dan hier.

Wat is de Metropoolregio Amsterdam?

De Metropoolregio Amsterdam bestaat uit 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. Het is een regio die bekend staat om zijn hoge leefkwaliteit met een aantrekkelijk voorzieningenniveau, goed openbaar vervoer en een relatief hoog opgeleide bevolking. Om deze positie verder te versterken, ook met steeds meer inwoners, is er een constante behoefte aan innovatie. We pakken de meest urgente grootstedelijke problemen aan op de terreinen waar we de expertise, kennis en menskracht hebben om echt het verschil te maken. Hier vind je een infographic over de Metropoolregio Amsterdam.

Binnen de thema’s waaraan de Board werkt, bouwen we aan ecosystemen binnen de regio.

Wat is de missie van de Board?

De Amsterdam Economic Board werkt toe naar de slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam voor alle inwoners. We verbinden bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om samen te werken aan concrete acties binnen 9 initiatieven en 3 programma’s.

Op welke thema’s werkt de Board?

We hebben de inhoudelijke en strategische expertise om nieuwe trends en ontwikkelingen te spotten onze thema’s en relevante en urgente onderwerpen te agenderen. De zes thema’s zijn: Energie, Circulaire Economie, Mobiliteit, Gezondheid, Digitale Connectiviteit en Talent voor de Toekomst. Deze onderwerpen zijn relevant voor alle grootstedelijke regio’s ter wereld. Onze regio heeft de potentie om internationaal onderscheidend te worden door oplossingen te ontwikkelen voor vraagstukken waarbij behoud en versterking van leefkwaliteit voorop staat. Rond deze thema’s bestaat ruime bereidheid bij partijen in de regio om samen concreet invulling te geven aan de uitvoering.

Hoe is de Board ontstaan?

De Amsterdam Economic Board is in 2010 opgericht door bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de Metropoolregio Amsterdam met als doel om de economie van de regio duurzaam te versterken. De Stichting KennisKring Amsterdam – opgericht in 1994 voor de ontwikkeling van de regionale kennisinfrastructuur – en de Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) waren voorlopers. Vanuit de KennisKring werd in 2004 gestart met het project ‘Amsterdamse Innovatie Motor’ (AIM). In augustus 2006 werd de AIM een stichting en ging als zelfstandige organisatie opereren. De AIM – vanaf 2006 zelfstandig – richtte zich op het versterken van het innovatieklimaat voor overheden, kennisinstellingen en bedrijven. De stichting zette initiatieven in gang waarbij deze partijen en maatschappelijke organisaties samenwerkten.

Waarom kan de Metropool Amsterdam zich internationaal onderscheiden op deze uitdagingen?

De eigenschappen van de MRA zijn bij uitstek geschikt om in te spelen op een snel veranderende wereld:

  • Voldoende kritische massa aan bedrijvigheid (groot/klein) die van belang zijn voor samenwerking op deze grootstedelijke uitdagingen.
  • Een grote concentratie van (kleine) innovatieve bedrijven die nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen (en vermarkten).
  • Een sterke wetenschappelijke kennisbasis op het gebied van deze grootstedelijke vraagstukken.
  • Een samenwerkende overheid die de juiste instrumenten inzet om innovatie mogelijk te maken.
  • De aanwezigheid van een sterke fysieke en digitale infrastructuur.
  • Actieve burgerinitiatieven die openstaan voor innovatie.

Kunnen de thema’s en initiatieven na verloop van tijd veranderen?

De ambitie is om in 2025 grote stappen te hebben gezet naar een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam. De route daarnaartoe is in een snel veranderende wereld niet te voorspellen. De Board brengt onzekerheden en transities in kaart om hier als regio flexibel op in te kunnen spelen. De thema’s en initiatieven kunnen dus na verloop van tijd veranderen als dit kansen biedt of noodzakelijk is voor de regio.

Wie betaalt de Board?

De Board wordt gefinancierd door bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden uit de Metropool Amsterdam.

Waar is de Board gevestigd?

De Board is gevestigd op het Marineterrein, Kattenburgerstraat 5. Hier vind je locatie en contactgegevens. 

Is de Board alleen voor Amsterdam?

Nee, de Board richt zich op de gehele Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit gebied strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer. Hier vind je een kaartje van de MRA.

Kan ik financiering krijgen van de Amsterdam Economic Board?

De Board verstrekt zelf geen financiering voor projecten.

Hoe kom ik in contact met iemand van de Board?

Klik hier voor alle informatie.

Kan ik zitting nemen in de Board?

Board-leden worden gevraagd. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de verhouding tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Je bent meer dan welkom om op andere manieren actief te worden in de Board-community, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de Network Council.

Worden leden van de Board betaald?

Nee, de leden zetten zich vrijwillig in voor een sterke regionale economie.

Hoe blijf ik op de hoogte van nieuws en bijeenkomsten van de Board?

Schrijf je in voor de Board Update. Dan ontvang je ook uitnodigingen voor onze events. Daarnaast publiceren we regelmatig nieuwsberichten en achtergrondverhalen over de initiatieven waar we samen met het netwerk actief aan werken.

Hoe verhoudt de Board zich tot de gemeenten in de MRA?

De Board is een autonome stichting. De gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam zijn vertegenwoordigd in de Board. Daarnaast wordt de Board voor een deel gefinancierd door gemeenten in de regio.

Hoe verhoudt de Board zich tot andere regio’s?

De Board werkt nauw samen met andere kennis- en innovatie regio’s, zoals Brainport Regio Eindhoven en met andere Economic Development Boards, zoals die in Utrecht en Rotterdam. We zetten ons samen in voor Nederland.

Wat is er met de oude clusternetwerken gebeurd?

Sinds de strategische heroriëntatie van de Amsterdam Economic Board in het najaar van 2015, werkt de Board aan de Metropool van de toekomst door bij te dragen aan zes thema’s. De Board is vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk voor het management van de clusternetwerken die in de afgelopen jaren in de MRA zijn opgebouwd.