Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is Amsterdam Economic Board?2022-12-14T14:29:04+02:00

Amsterdam Economic Board stimuleert samenwerking aan de slimme, groene en gezonde Metropool van Morgen.

We werken aan het behalen van onze ambities vanuit initiatieven en programma’s door het gesprek te voeren met relevante partners over urgente thema’s.

Bekijk ook:

Wie zijn we?2022-12-14T14:29:04+02:00

Amsterdam Economic Board is hét netwerk van organisaties met wie je samenwerkt aan de Metropool van Morgen.

We werken samen met honderden organisaties uit de Metropool Amsterdam. Partijen die bepalend zijn op weg naar een nieuwe economie. Van bedrijven, tot kennis- en onderwijsinstellingen, gemeenten en provincies en maatschappelijke organisaties. Van klein tot groot.

Bekijk ook:

Wat zijn de ambities?2022-12-14T14:29:03+02:00

Amsterdam Economic Board stimuleert samenwerking aan de slimme, groene en gezonde Metropool van Morgen.

We werken aan het behalen van onze ambities vanuit initiatieven en programma’s door het gesprek te voeren met relevante partners over urgente thema’s.

Bekijk ook:

Welke rol heeft Amsterdam Economic Board?2022-12-14T14:29:02+02:00

Amsterdam Economic Board initieert en versnelt samenwerking (als aanjager), bouwt en onderhoudt netwerken (als verbinder) en activeert netwerken op urgente thema’s (als agendasetter).

De organisatie werkt samen met Boardleden, de leden van de Network Council en andere partijen uit de regio aan de slimme, groene en gezonde Metropool van Morgen.

Ieders aandeel is cruciaal: bedrijven functioneren als innovator en voorloper, kennisinstellingen leveren essentiële denkkracht en overheden zijn onmisbaar als investeerder, regelgever en inkoper.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropool Amsterdam.

Samen met ons netwerk werken we aan het behalen van onze ambities door de inzet op concrete initiatieven en programma’s. Dat is de kern van ons werk.

We jagen initiatieven in de regio aan die kansrijk zijn. Deze hebben de potentie tot verdere uitvoering en opschaling, waarbij partijen uit ons netwerk in de lead zijn.

Bekijk ook:

Wie zijn de Boardleden?2022-12-14T14:28:38+02:00

Onze Board bestaat uit vooraanstaande bestuurders van kennisinstellingen, leden van Raden van Bestuur van bedrijven en wethouders en burgemeesters uit de Metropool Amsterdam. Samen formuleren ze de strategische richting en ambities voor de urgente thema’s die in deze regio spelen en voor onze programma’s. Zo werken wij aan de slimme, groene en gezonde Metropool van Morgen.

De Board voert het strategisch-economische gesprek over de toekomstige regio. Daarnaast committeren de leden zich aan één of meerdere initiatieven en zetten ze zelf middelen, kennis en netwerken in om deze ambities te realiseren.

Bekijk ook:

Wat is de Network Council?2022-12-14T14:28:38+02:00

De leden van de Network Council dragen actief bij aan het realiseren van de ambities van de regio. Samen met andere partners dragen ze actief bij aan initiatieven en programma’s van Amsterdam Economic Board. Zo maken én houden we de regio aantrekkelijk om te wonen en te werken. Daarnaast praten zij mee over onderwerpen die op de agenda staan van onze Board. Hun maatschappelijke betrokkenheid bij de regio is van groot belang. Samen werken we aan urgente thema’s in de regio en bouwen aan een slimme, gezonde en groene Metropool van Morgen.

Meer weten over voordelen van het lidmaatschap? Klik dan hier:

Wat is Young on Board?2022-12-14T14:28:37+02:00

Young on Board is lid van de Board en vormt zo de koppeling tussen jonge changemakers en ervaren besluitvormers. Jongeren kijken, denken en werken anders. Terwijl de oudere generatie juist weer de connecties, kennis, ervaring en realisatiekracht heeft.

Door beiden samen te brengen ontstaat over en weer inspiratie, en kunnen vernieuwende plannen worden waargemaakt. Zo werken ze samen aan de economische groei en leefbaarheid van de Metropool Amsterdam.

Bekijk ook:

Wat is de Metropool Amsterdam?2022-12-14T14:28:36+02:00

De Metropool Amsterdam bestaat uit 30 gemeenten binnen de provincies Noord-Holland en Flevoland. Het is een regio die bekend staat om zijn hoge leefkwaliteit met een aantrekkelijk voorzieningenniveau, goed openbaar vervoer en een relatief hoogopgeleide bevolking. Om deze positie verder te versterken, ook met steeds meer inwoners, is er een constante behoefte aan innovatie. Het werkgebied van Amsterdam Economic Board is de gehele Metropool Amsterdam. We pakken de meest urgente grootstedelijke problemen aan op de terreinen waar we de expertise, kennis en menskracht hebben om echt het verschil te maken.

Bekijk een plattegrond en meer informatie:

Wat is de missie?2022-12-14T14:28:36+02:00

Amsterdam Economic Board stimuleert samenwerking aan de slimme, groene en gezonde Metropool van Morgen.

Bekijk ook:

Wat zijn de thema’s?2022-12-14T14:28:35+02:00

De focus van Amsterdam Economic Board is op thema’s die belangrijk zijn voor inwoners van de Metropool Amsterdam:​ verantwoorde digitalisering, een duurzame, gezonde leefomgeving en waardevol werk voor iedereen. Rond deze thema’s willen partijen in de regio samen invulling geven aan de uitvoering van concrete programma’s en initiatieven. Daarnaast spelen we in op urgente thema’s die op de agenda moeten komen van beslissers in ons netwerk.

Hoe is Amsterdam Economic Board ontstaan?2022-12-14T14:28:34+02:00

Amsterdam Economic Board is in 2010 opgericht door bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de Metropool Amsterdam, met als doel de economie van de regio duurzaam te versterken. De Stichting KennisKring Amsterdam – opgericht in 1994 voor de ontwikkeling van de regionale kennisinfrastructuur – en de Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) waren voorlopers. Vanuit de KennisKring werd in 2004 gestart met het project ‘Amsterdamse Innovatie Motor’. In augustus 2006 werd de AIM een stichting en ging als zelfstandige organisatie opereren. De AIM – vanaf 2006 zelfstandig – richtte zich op het versterken van het innovatieklimaat voor overheden, kennisinstellingen en bedrijven. De stichting zette initiatieven in gang waarbij deze partijen en maatschappelijke organisaties samenwerkten.

Bekijk ook wat Amsterdam Economic Board nu doet:

Hoe onderscheidt de Metropool Amsterdam zich internationaal?2022-12-14T14:28:33+02:00

De eigenschappen van de Metropool Amsterdam zijn bij uitstek geschikt om in te spelen op een snel veranderende wereld:

  • Voldoende kritische massa aan bedrijvigheid (groot/klein) die van belang zijn voor samenwerking op grootstedelijke uitdagingen;
  • Een grote concentratie van (kleine) innovatieve bedrijven die nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen (en vermarkten);
  • Een sterke wetenschappelijke kennisbasis op het gebied van deze grootstedelijke vraagstukken;
  • Een samenwerkende overheid die de juiste instrumenten inzet om innovatie mogelijk te maken;
  • De aanwezigheid van een sterke fysieke en digitale infrastructuur;
  • Actieve burgerinitiatieven die openstaan voor innovatie.
Kunnen thema’s en initiatieven na verloop van tijd veranderen?2022-12-14T14:28:33+02:00

De ambitie is om vóór 2040 grote stappen te zetten naar een slimme, groene en gezonde Metropool Amsterdam. De route daarnaartoe is in een snel veranderende wereld niet te voorspellen. Amsterdam Economic Board brengt onzekerheden en transities in kaart om hier als regio flexibel op in te kunnen spelen. De thema’s en initiatieven kunnen dus na verloop van tijd veranderen als dit kansen biedt of noodzakelijk is voor de regio.

Wie betaalt Amsterdam Economic Board?2022-12-14T14:28:32+02:00

Amsterdam Economic Board wordt gefinancierd door bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de Metropool Amsterdam.

Waar is Amsterdam Economic Board gevestigd?2022-12-14T14:28:31+02:00

Wij zijn gevestigd op het Marineterrein, Kattenburgerstraat 5 in Amsterdam. Bekijk voor meer informatie:

Is Amsterdam Economic Board er alleen voor Amsterdam?2022-12-14T14:28:30+02:00

Nee, wij richten ons op de gehele Metropool Amsterdam (MRA). Dit gebied strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer.

Bekijk voor meer informatie:

Kan ik financiering krijgen van Amsterdam Economic Board?2022-12-14T14:28:29+02:00

Wij verstrekken zelf geen financiering voor projecten.

Kan ik zitting nemen in de Board?2022-12-14T14:28:29+02:00

Boardleden worden gevraagd. Het is niet mogelijk je hiervoor aan te melden. Bij selectie van nieuwe Boardleden wordt onder meer gekeken naar de verhouding tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Je bent meer dan welkom om op andere manieren actief deel te nemen aan onze community:

Worden leden van de Board betaald?2022-12-14T14:28:28+02:00

Nee, de Boardleden zetten zich vrijwillig in voor een sterke regionale economie.

Bekijk wie zitting hebben in onze Board:

Hoe blijf ik op de hoogte van nieuws en events?2024-03-15T15:54:03+02:00

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, de Board Update. Dan krijg je per e-mail ons belangrijkste nieuws én je ontvangt uitnodigingen voor onze events. We verzenden de Board Update ongeveer acht keer per jaar.

We publiceren we regelmatig nieuwsberichten en achtergrondverhalen over de initiatieven en programma’s waaraan we samen met het netwerk werken. Via LinkedIn en X hoor je hierover als eerste.

Meld je aan:

Hoe verhoudt Amsterdam Economic Board zich tot gemeenten in de regio?2022-12-14T14:28:27+02:00

Amsterdam Economic Board is een autonome stichting. De Metropool Amsterdam vormt ons werkgebied. De 30 gemeenten in deze regio maken hiervan deel uit. Zij zijn ook lid van onze Network Council. Amsterdam Economic Board ontvangt financiering van de gemeenten in de Metropool Amsterdam.

Bekijk ook:

Hoe verhoudt Amsterdam Economic Board zich tot andere regio’s?2022-12-14T14:28:26+02:00

Amsterdam Economic Board werkt nauw samen met andere kennis- en innovatie regio’s, zoals Brainport Regio Eindhoven en met andere Economic Boards, zoals die in Utrecht en Zuid-Holland. We zetten ons samen in voor Nederland.

Wat doet de Agendacommissie van de Board?2022-12-21T15:48:06+02:00

De Agendacommissie bestaat uit gemandateerde Boardleden en vervult namens de Board de rol van toezichthoudend orgaan van de stichting Amsterdam Economic Board, inclusief het financieel toezicht. Zij zien toe op de uitvoering van het beleid. Daarnaast geeft de commissie advies aan de directie en leads en strategen over de uitvoering van activiteiten binnen onze thema’s.

Bekijk wie zitting hebben in onze Board:

Hoe kom ik in contact met het team van Amsterdam Economic Board?2022-12-14T14:28:25+02:00

Wil je meer informatie over – of wil je je inzetten voor – een van onze initiatieven en programma’s? Heb je interesse in lidmaatschap van onze Network Council? Of wil je op een andere manier betrokken zijn bij het werken aan een slimme, groene, gezonde Metropool van Morgen?

Neem contact op met ons team.

Ga naar de bovenkant