Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek MRA

In 2019 heeft Amsterdam Economic Board het initiatief genomen om met de Green Deal ZES MRA een regionale impuls te geven aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Meer dan 75 innovatieve overheden, bedrijven en kennisinstellingen uit de Metropool Amsterdam hebben de Green Deal ZES MRA getekend.

In deze levendige community staat het delen van kennis, elkaar inspireren elkaar en samenwerken aan slimme en schone stadslogistiek centraal. Lees de nieuwsberichten en event-verslagen over Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek.

Wat is GreenDeal ZES MRA

Slimme en schone (stads)logistiek is een belangrijke voorwaarde voor een duurzame economie en een aantrekkelijke regio en steden. Het zorgt ervoor dat internetbestellingen worden afgeleverd, restaurants hun gasten kunnen bedienen, winkels op tijd de nieuwste collectie in huis hebben, afval wordt ingezameld en een verbouwing probleemloos verloopt. Door de veranderende eisen van klanten, wordt de dagelijkse bevoorrading van stad en regio steeds fijnmaziger en steeds vaker just-in-time. Stadslogistiek wordt steeds belangrijker en blijft groeien. Samenwerking tussen bedrijven en overheden draagt bij aan de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid.

Om klimaatverandering tegen te gaan wil de rijksoverheid in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dat kan zij niet alleen. Het verduurzamen van stadslogistiek is een van de manieren om dit te doen, bijvoorbeeld via nieuwe regelgeving (o.a. zero-emissiezones) en stimuleringsmaatregelen. Ook het bedrijfsleven zal moeten gaan inzetten op het verduurzamen van de logistieke ketens. Een gezamenlijke inzet van zowel het bedrijfsleven als de overheden in de Metropool Amsterdam is hard nodig om de klimaatdoelstelling voor 2030 te halen!

De Green Deal ZES MRA draait vooral om samenwerking en kennis delen tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Deelnemers aan de Green Deal ZES MRA testen niet alleen nieuwe praktische logistieke oplossingen, maar ook combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving. Voorbeelden in de regio zijn o.a. City Barging, Green Collecting/Open Waste, City Logistics Innovation Campus en Coding the Curbs. Amsterdam Economic Board stimuleerde samenwerking en kennisdeling, agendeerde actuele onderwerpen, gaf een podium aan relevante oplossingen en activeerde partijen om vooral mee te tekenen en daarmee een belangrijke te leveren aan de slimme, groene en gezonde Metropool van Morgen.

Ondertekening juni 2019

Resultaten GDZESMRA

  • We initieerden de prijsvraag ‘Slimme en schone bouwlogistiek’, organiseerden rondetafelbijeenkomsten en maakten een video over succesfactoren voor slimme en schone stadslogistiek met daarbij de succesvolle oproep aan regionale overheids-bestuurders om dit op de politieke agenda te zetten;
  • Sinds 2019 hebben meer dan 80 publieke en private organisaties de Green Deal ondertekend en gewerkt aan de uitvoering ervan;
  • Amsterdam Economic Board organiseerde negen inspirerende en goed gewaardeerde GDZESMRA-meetups. De ontstane resultaten hebben we in verschillende artikelen en event-verslagen belicht.