Life Sciences & Health Amsterdam 2019-2022

De regio Amsterdam heeft een mooie uitgangspositie: de LSH-sector wordt gekenmerkt door een nauwe relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling en commercialisering van technologische toepassingen: behalve twee universiteiten, twee academische ziekenhuizen, diverse gespecialiseerde onderzoeksinstituten, biobanken en patiëntcohorten voor klinische studies telt de regio meer dan honderd life sciences-bedrijven en bijna tweehonderd toeleverende en ondersteunende bedrijven. En met de komst van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar Nederland en de aanstaande Brexit ligt er natuurlijk een unieke kans om het LSH-cluster verder te versterken.

De afgelopen maanden heeft Amsterdam Economic Board en Gemeente Amsterdam samengewerkt met ondernemers, investeerders, bedrijven, kennisinstellingen, de regio en de landelijke overheid aan een analyse van de situatie van LSH in de regio Amsterdam en de kansen voor deze sector in de toekomst.

Op basis van deze analyse kiest Amsterdam voor inzet op drie pijlers:

 • Uitbouwen van de LSH-propositie van Amsterdam
 • Verbetering van het vestigings- en innovatieklimaat voor LSH bedrijven
 • Aanjagen van verbindingen binnen het LSH-ecosysteem.

Download hier de .pdf met het actieprogramma voor de Amsterdamse regio: ActieprogrammaLSHDEF

In het actieprogramma worden per pijler voorstellen gedaan voor concrete initiatieven en projecten. Bouwend op de ervaringen en inzichten van de ecosysteembenadering die de afgelopen vier jaar is toegepast door de Amsterdam Economic Board en in bijvoorbeeld de programma’s StartupAmsterdam en Sociaal Ondernemen, zien we nadrukkelijk een rol voor de gemeente om, in co-creatie met andere stakeholders in het LSH-ecosysteem, precies die maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren waaraan behoefte is.

Amsterdam zet in op actieve samenwerking met andere regio’s om het Life Sciences & Health cluster in Nederland verder te versterken. Bedrijven en investeerders, zeker ook vanuit het buitenland, kijken naar Nederland als geheel en niet specifiek naar één Nederlandse regio. Bij het uitbouwen van de LSH-propositie is het van belang een onderscheidend profiel te kiezen, waarbij andere Nederlandse regio’s ook baat hebben, en dat voortbouwt op bestaande sterktes van de regio. Innovatie komt in toenemende mate van ondernemers en bedrijven die (grote hoeveelheden) data verzamelen en interpreteren, om op deze manier de zorg in brede zin te verbeteren.

En Amsterdam heeft een uitstekende uitgangspositie op het gebied van Data Sciences en Artificiële Intelligentie (AI). In de bundeling van deze twee onderscheidende Amsterdamse krachten – LSH en Data Sciences/AI – gaat een enorme (groei-) potentie schuil en het geeft de regio Amsterdam een LSH-profiel van wereldklasse. Een profiel bovendien waarmee hoogwaardige investeringen en talent worden aangetrokken, waardoor de economische structuur van de Metropoolregio Amsterdam duurzaam en toekomstbestendig wordt verstevigd.

Daarnaast vraagt een succesvol ecosysteem voortdurend aandacht voor meer generieke aspecten van een goed innovatie- en vestigingsklimaat zoals talent, huisvesting en bedrijfsruimte, onderwijs en toegang tot kapitaal. Een andere belangrijke randvoorwaarde voor een succesvol ecosysteem is het versterken van samenwerking tussen diverse partijen. Met dit actieprogramma slaan de Amsterdam Economic Board, de Gemeente Amsterdam en Amsterdam&Partners de handen ineen en zetten we samen hier op in.

Neem contact op

 • Gerty Holla

  Lead Gezondheid

  Amsterdam Economic Board

 • Yvonne Roos

  Communicatie Strategie & Stakeholders Smart Health Amsterdam

  Amsterdam Economic Board

Delen