Green Deals – Duurzaam uit de Crisis

Versnellen op lopende thema’s

In korte tijd zijn lopende initiatieven versneld. Er zijn interessante coalities ontstaan of bestaande coalities versterkt van partijen die zich willen inzetten op thema’s als circulair textiel, de regio als fietsmetropool en nieuwbouwwoningen van hout. Het uitgangspunt is dat voor verschillende thema’s concrete investeringsproposities worden ontwikkeld of andere stevige afspraken te maken voor werkgelegenheid en een slimme, groene en gezonde regio.

Woningproductie naar 20% in circulaire houtbouw

Om sneller en duurzamer nieuwe woningen toe te voegen werken partijen in de MRA toe naar een Deal die er toe leidt dat minimaal 20% van de woningproductie in hout wordt uitgevoerd vanaf 2025. Dat levert jaarlijks een reductie van ca. 220.000 ton CO2 op (gelijk aan de gemiddelde uitstoot van 22.000 huishoudens) en een aanzienlijke vermindering van stikstofuitstoot.

Voorwaarde voor een dergelijke deal is continuïteit in aanbod van locaties voor circulaire, biobased houtbouwwoningen. Voordelen: de doorlooptijd in bouw wordt korter, woningen betaalbaarder en er is minder bouwafval. Naast de overheden worden bij de uitwerking van de deal relevante stakeholders betrokken in de vastgoed- en bouwsector (van startups tot de grote bedrijven), de corporatiesector, opleidingsinstituten, kennisinstellingen, bestaande platforms en netwerken.

Purmerend, Almere, Zaanstad en Lelystad onderzoeken de komende twee jaar waar productie- en assemblagefaciliteiten voor houtbouwwoningen kunnen worden gerealiseerd. Dit geeft een economische impuls, vergroot de innovatiekracht in de MRA en draagt bij aan lokale werkgelegenheid: die kan met ca. 1750 tot 3700 nieuwe banen toenemen.

Om op termijn meer in de eigen houtbehoefte te voorzien onderzoekt de MRA met landschapsbeheerders, rijk en provincies de mogelijke aanleg van enkele honderden hectaren productiebossen in Noord-Holland en Flevoland. Tevens goed voor de biodiversiteit en recreatie.

Voor meer informatie en om mee te doen, klik hier.

Lees verder:

Fietshotspot MRA

Het comfort van de auto… met het plezier van de fiets. Fiets-versneller die leidt tot groei van de economie, werkgelegenheid en een vitale bevolking.

Krachtige samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden om dé internationale Fietsmetropool te blijven door innovatieve geïntegreerde services en diensten aan te bieden op buurt-, stads- en regionaal niveau. Enkele voorbeelden:

  • Living Lab van Schiphol waar GoinGDutch met partijen als BAM, Microsoft en Orange Next investeert in digitale infrastructuur door bijvoorbeeld onderzoek naar snelheidsbegrenzing van e-bikes. NS kijkt met Gazelle naar nieuwe fietsoplossingen voor fiets parkeren en OV-fiets;
  • Mijksenaar uit Amsterdam (bewegwijzering) en LoMinck uit Lisserbroek (fiets parkeren) denken mee over voortgaande ontwikkelingen en services;
  • Breikers wil afspraken maken met grote werkgevers als ABN AMRO op Zuidas, om de fiets een veel grotere rol te geven in de arbeidsvoorwaarden;

-‘Fietsprofessor’ Marco te Brömmelstroet (UvA, Urban Cycling Institute) roept kennisinstellingen als de Hogeschool van Amsterdam, het CWI, VU en AMS Institute op om opleidingen voor nieuwe generaties fietsexperts uit de hele wereld aan te bieden.

Lees hier meer over concrete doelen en acties waarmee we de regionale fietscultuur naar een hoger plan brengen.

Voor meer informatie over de Green Deal Fiets en om mee te doen klik hier.

Circulair Textiel

Een circulaire textielindustrie veroorzaakt minder milieubelasting en levert extra werkgelegenheid op.

Binnen de Green Deals Circulair Textiel committeren verschillende partijen zich aan de ambitie om de komende drie jaar toe te werken naar een circulaire aanpak van textiel. Dit betekent het ontwikkelen van circulaire collecties, langer gebruik, reparatie en regionale herverwerking tot nieuwe garens. Dit betekent investeren in kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de verwerking van afgedankt textiel, kennisopbouw en disseminatie van circulaire principes, bewustwording bij eindgebruikers en inkopen van circulair textiel als strategie inzetten. Er zijn 5 ‘sub deals’ voor circulair textiel voor:

Voor meer informatie en om mee te doen zie de bijlagen per ‘sub-deal’ in bovenstaande tekst.

Daarnaast wordt er met diverse partners aan meerdere thema’s gewerkt, zoals vervolgstappen binnen de denim deal en circulair inkopen van hotellinnen en werkkleding.

Lees verder:

Duurzaamheid Top 2021

Lees hier meer over de afspraken die in voorbereiding zijn door de overheden in de regio Amsterdam voor de Duurzaamheid Top 2021 in oktober.

Overige thema’s

De mate van voortgang per thema verschilt. Over de thema’s verduurzaming van bedrijventerreinen en versnelling uitrol laadinfrastructuur hebben de afgelopen maanden verschillende oriënterende gesprekken plaatsgevonden. De inzet op deze thema’s was vooral verkennend. De te nemen acties om te komen tot concrete investeringsvoorstellen worden verder uitgewerkt.

State of the Region

Op 2 december 2020 zijn tijdens het event ‘State of the Region’ voor een aantal thema’s de eerste resultaten van het traject Green Deals Duurzaam uit de crisis gepresenteerd. Het verslag van State of the Region en de speech van Femke Halsema, voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam en van de Amsterdam Economic Board vind je hier.

Initiatiefnemers

Het Metropoolregio Amsterdam Bureau, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Provincie Flevoland, ORAM, Nova College en de Amsterdam Economic Board werken gezamenlijk met tal van andere partners aan het ontwikkelen van de Green Deals Duurzaam uit de crisis. Heb je ook interesse om mee te doen? Je bent van harte welkom.

Meer weten & contact

Wil je meer weten over de Green Deals Duurzaam uit de crisis? Lees dan over de achtergrond ervan in het document ‘Het traject Green Deals’, of neem contact op met Annelies van der Stoep of Edwin Oskam via: e.oskam@amsterdam.nl.

Neem contact op

  • Nina Tellegen

    Algemeen Directeur

    Amsterdam Economic Board

Delen