Re- & Upcyclen Grondstofstromen

Net als de rest van de wereld staat ook de Metropool Amsterdam voor de uitdaging om veel zuiniger om te gaan met grondstofvoorraden. De Amsterdam Economic Board wil hergebruik van grondstoffen stimuleren door samenwerking tussen belanghebbenden in product- en of materiaal ketens op te zetten en, waar nodig, te regisseren.

https://amsterdameconomicboard.com/nieuws/tien-leidende-principes-voor-bouwen-circulaire-economieIn samenwerking met de MRA overheden werken we aan het grondstoffentransitieprogramma met als doel voor 2025 het herontwerp van ten minste 20 product- en materiaalketens (via inkopen en aanbesteden) en optimalisatie van hoogwaardige recycling van tenminste 40 impactvolle grondstofstromen, met een gemiddelde recycling van 90%. Op regioschaal richt de Board zich op de kringloopsluiting van 13 product- en/of materiaalketens.  Naar aanleiding van een grondige analyse is een selectie gemaakt van een aantal grondstofstromen die het meest kansrijk zijn om op regionale schaal te recyclen. Dit zijn:

 1. Textiel;
 2. Matrassen;
 3. Servers van ICT sector;
 4. Openbaar groen;
 5. Bouw- en sloopmaterialen;
 6. Elektronisch en elektrisch afval;
 7. Niet meer draagbaar textiel;
 8. Incontinentiemateriaal en luiers;
 9. Metalen;
 10. Kunststoffen;
 11. Waterplanten;
 12. Bedrijfsafval;
 13. Zuiveringsslib;
 14. Agro-food.

 “Het circulair organiseren van het bouwproces en het hergebruiken van bouw- en sloopafval kan enorme voordelen hebben. Op die manier kunnen alleen al in Amsterdam 75.000 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Bovendien kan daarmee jaarlijks 500.000 ton materiaal worden bespaard. En een reductie van de broeikasgasemissies van de stad van 2,5% worden gerealiseerd.” Jacqueline Cramer – Regisseur Circulaire Economie in de Amsterdam Economic Board.

Daarnaast stimuleren we in de regio ook de teelt van gewassen zoals vlas, hennep, olifantsgras en bamboe. Deze kunnen namelijk dienen als alternatieve (biobased) grondstof voor producten zoals verf of textiel.

Doelstellingen 2021

In 2021 richten we ons op het recyclen en upcyclen van grondstofstromen: uitbouwen en opschalen van reeds ontwikkelde initiatieven en het verbinden van innovatieve, circulaire consortia met investeerders, waaronder Invest MRA.

Milestones 2018 – 2020

 • Het boek ‘Tien bouwstenen voor bouwen van een Circulaire Economie’. Jacqueline Cramer deelt haar enorme ervaring met het implementeren van tal van circulaire initiatieven in Nederland. Als beoefenaar en wetenschapper heeft ze tien bouwstenen geïdentificeerd voor het opzetten en verder brengen van circulaire initiatieven, gebaseerd op netwerksturing. Deze richtlijnen kunnen iedereen ondersteunen die een circulair initiatief wil starten of versnellen.
 • De publicatie ‘Transition towards a circular economy’ opgesteld door Jacqueline Cramer, geeft een concreet beeld van de kansen en de stappen die gezet zijn voor een circulaire economie in de Metropool Amsterdam.

Tijdens Acts of the Region 2019:

 • Zero Waste Zuidas: commitment van 26 bedrijven op de Zuidas om te komen tot nul restafval in 2030 en het gezamenlijk aanbesteden van afvalstromen i.s.m. Green Business Club Zuidas
 • Lancering Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap tijdens Act of the Region op 17 juni als follow-up van de ondertekende circulaire commitments door de overheden vorig jaar

Tijdens Acts of the Region 2018:

 • 10 Bedrijven, overheden en kennisinstellingen tekenden 19 commitments tot circulair inkopen met een inkoop waarde van 150 miljoen euro.
 • Ondertekening Manifest; 32 MRA-wethouders, 2 gedeputeerden en de Vervoerregio Amsterdam: 10% circulaire aanbestedingen in 2022, minimaal 50% in 2025 en zo snel mogelijk die 100%.
 • Publicatie van het rapport ‘Naar een circulaire keten voor bulkmetalen – cijfers, kansen en drempels’ als onderdeel van het MRA grondstoffentransitieprogramma
 • Ontwikkeling van een raamwerk voor het monitoren van de circulaire economie in de regio door Metabolic i.s.m. gemeente Amsterdam en MRA overheden
 • Keynote speeches van Jacqueline Cramer over het MRA grondstoffentransitieprogramma van de Board in Parijs tijdens de eerste OECD Roundtable over circulaire economie in steden en regio’s.

Doe mee!

Een belangrijke voorwaarde voor succes is de inzet van innovatieve ondernemers, vooruitstrevende kennisinstellingen en een overheid die deze partijen kan stimuleren, faciliteren en verbinden. Samen zijn we meer, weten we meer en kunnen we meer. We nodigen dan ook alle partijen, gemeenten, bedrijven, startups, kennisinstellingen uit om mee te doen en aansluiting te zoeken bij het programma. Laat ons weten wat de plannen zijn, welke initiatieven er lopen, welk innovatief product of dienst bedacht is of waar je hulp bij nodig hebt. Zo kunnen we de diversiteit aan activiteiten bundelen en de transitie naar een circulaire economie verder versnellen, met als doel de Metropool Amsterdam als dé circulaire hotspot van Nederland en Europa op de kaart te zetten.

Neem contact op me Claire Teurlings, lead Circulaire Economie.

Meer lezen

Lees hier het boek dat Jacqueline Cramer heeft geschreven over Tien leidende principes voor het bouwen van een circulaire economie, de publicatie over Netwerksturing en effectief samenwerken en een publicatie ‘Circulaire Economie versnellen doe je samen’ wat er de afgelopen zes jaar is gerealiseerd in de regio.

Klik hier voor alle relevante publicaties.

Neem contact op

 • Claire Teurlings

  Claire Teurlings

  Lead Circulaire Economie

  Amsterdam Economic Board

 • Jacqueline Cramer

  Lid Agendacommissie / Regisseur circulaire economie

  Utrecht Sustainability Institute

Delen