Re- & Upcyclen Grondstofstromen

Net als de rest van de wereld staat ook de Metropoolregio Amsterdam voor de uitdaging om veel zuiniger om te gaan met grondstofvoorraden. De Amsterdam Economic Board wil hergebruik van grondstoffen stimuleren door samenwerking tussen belanghebbenden in product- en of materiaal ketens op te zetten en, waar nodig, te regisseren.

In samenwerking met de MRA overheden werken we aan het grondstoffentransitieprogramma met als doel voor 2025 het herontwerp van ten minste 20 product- en materiaalketens (via circulair inkopen en aanbesteden) en optimalisatie van hoogwaardige recycling van tenminste 40 impactvolle grondstofstromen, met een gemiddelde recycling van 90%. Op regioschaal richt de Board zich op de kringloopsluiting van 13 product- en/of materiaalketens.  Naar aanleiding van een grondige analyse is een selectie gemaakt van een aantal grondstofstromen die het meest kansrijk zijn om op regionale schaal te recyclen.  Dit zijn:

 1. Openbaar groen;
 2. Bouw- en sloopmaterialen;
 3. Elektronisch en elektrisch afval;
 4. Niet meer draagbaar textiel;
 5. Incontinentiemateriaal en luiers;
 6. Matrassen;
 7. Servers van ICT sector;
 8. Metalen;
 9. Kunststoffen;
 10. Waterplanten;
 11. Bedrijfsafval;
 12. Zuiveringsslib;
 13. Agro-food.

 “Het circulair organiseren van het bouwproces en het hergebruiken van bouw- en sloopafval kan enorme voordelen hebben. Op die manier kunnen alleen al in Amsterdam 75.000 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Bovendien kan daarmee jaarlijks 500.000 ton materiaal worden bespaard. En een reductie van de broeikasgasemissies van de stad van 2,5% worden gerealiseerd.” Jacqueline Cramer – Ambassadeur circulaire economie en Regisseur Circulaire Economie in de Amsterdam Economic Board.

Daarnaast stimuleren we in de regio ook de teelt van gewassen zoals vlas, hennep, olifantsgras en  bamboe. Deze kunnen namelijk dienen als alternatieve (biobased) grondstof voor producten zoals verf of textiel.

In 2020 richten we ons op het recyclen en upcyclen van grondstofstromen: uitbouwen en opschalen van reeds ontwikkelde initiatieven en het verbinden van innovatieve, circulaire consortia met investeerders, waaronder Invest MRA.

Wat is er al gebeurd?

Inmiddels zijn zes circular commitments afgesloten. Welke stappen gezet moeten worden (zoals aanbesteding, inkoop, gronduitgifte) en de rolverdeling tussen bedrijfsleven en overheid, wordt vervolgens vastgelegd in protocollen.

 • Luiers: Afvalbedrijf AEB, gemeente Amsterdam
 • Textiel: Gemeente Almere en Board
 • Agri-food: Exter en Amsterdam Green Campus
 • E-Waste: Afvalbedrijven Meerlanden en AEB Amsterdam
 • Bermgrassen en groenresten: Havenbedrijf Amsterdam, Newfoss, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland.
 • Dataservers: Hewlett Packard Enterprise, Nederland ICT, EvoSwitch, GreenIT Amsterdam, Recover-E, Sims Recycling Solutions en HKS Metals. Ook is er een onderzoek gedaan naar circulaire dataservers.
 • Matrassen: IKEA, Beter Bed, Auping, Swiss Sense en Hilding Anders, hebben in september 2019 aan het Ministerie van I&W hun voornemen bekend gemaakt om een vrijwillige producentenverantwoordelijkheid te realiseren.

 

 • Tijdens Acts of the Region 2019:
  • Zero Waste Zuidas: commitment van 26 bedrijven op de Zuidas om te komen tot nul restafval in 2030 en het gezamenlijk aanbesteden van afvalstromen i.s.m. Green Business Club Zuidas
  • Lancering Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap tijdens Act of the Region op 17 juni als follow-up van de ondertekende circulaire commitments door de overheden vorig jaar
 • Tijdens Acts of the Region 2018:
  • 10 Bedrijven, overheden en kennisinstellingen tekenden 19 commitments tot circulair inkopen met een inkoop waarde van 150 miljoen euro.
  • Ondertekening Manifest; 32 MRA-wethouders, 2 gedeputeerden en de Vervoerregio Amsterdam: 10% circulaire aanbestedingen in 2022, minimaal 50% in 2025 en zo snel mogelijk die 100%.
 • Publicatie van het rapport ‘Naar een circulaire keten voor bulkmetalen – cijfers, kansen en drempels’ als onderdeel van het MRA grondstoffentransitieprogramma
 • Ontwikkeling van een raamwerk voor het monitoren van de circulaire economie in de regio door Metabolic i.s.m. gemeente Amsterdam en MRA overheden
 • Keynote speeches van Jacqueline Cramer over het MRA grondstoffentransitieprogramma van de Board in Parijs tijdens de eerste OECD Roundtable over circulaire economie in steden en regio’s

Milestones 2020

 • Er heeft zichtbare opschaling plaatsgevonden van tenminste 4 van de reeds ontwikkelde initiatieven: waaronder textiel, dataservers, en Zero Waste Zuidas
 • De publicatie ‘Transition towards a circular economy’ opgesteld door Jacqueline Cramer, geeft een concreet beeld van de kansen en de stappen die gezet zijn voor een circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam. Neem contact op met Claire Teurlings, Challenge Lead Circulaire Economie, om aan te sluiten bij deze Circulaire Economie.

Doe mee!

Een belangrijke voorwaarde voor succes is de inzet van innovatieve ondernemers, vooruitstrevende kennisinstellingen en een overheid die deze partijen kan stimuleren, faciliteren en verbinden. Samen zijn we meer, weten we meer en kunnen we meer. We nodigen dan ook alle partijen, gemeenten, bedrijven, startups, kennisinstellingen uit om mee te doen en aansluiting te zoeken bij het programma. Laat ons weten wat de plannen zijn, welke initiatieven er lopen, welk innovatief product of dienst bedacht is of waar je hulp bij nodig hebt. Zo kunnen we de diversiteit aan activiteiten bundelen en de transitie naar circulaire economie verder versnellen, met als doel de Metropoolregio als dé circulaire hotspot van Nederland en Europa op de kaart te zetten.

Samenwerkingspartners

Meerlanden, AEB, gemeente Almere, gemeente Amsterdam, Exter, Amsterdam Green Campus, Hewlett Packard Enterprise, Nederland ICT, EvoSwitch, Green IT Amsterdam, Recover-E, Sims Recycling Solutions, HKS Metals, Havenbedrijf Amsterdam, Provincie Noord Holland, Newfoss, Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland

Rol van de Board

Initiëren, mobiliseren, aanjagen, platform bieden.

Fase:

Ontwikkelen.

Meer lezen

De presentatie  ‘Circulair denken en doen in de  Metropoolregio Amsterdam’, opgesteld door Jacqueline Cramer, geeft een concreet beeld van de kansen voor een circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam. Neem contact op met Claire Teurlings, Challenge Lead Circulaire Economie, om aan te sluiten bij deze Circulaire Economie.