Wat doen we

In 2025 is de Metropoolregio Amsterdam slim, groen en gezond door impactvolle innovaties en samenwerkingen. Amsterdam viert dan haar 750-jarige bestaan.

Metropool van de toekomst

De Amsterdam Economic Board werkt toe naar een slimme, groene en gezonde Metropool in 2025. Dat doen we samen met enthousiaste koplopers binnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. We zetten koers om bestaande systemen en gewoontes te doorbreken en zijn ook flexibel omdat veranderen immers geen rechte weg is.

De focus is op zes grootstedelijke uitdagingen en twee programma’s:

Circulaire Economie: in 2025 is de Metropool Amsterdam koploper op het gebied van slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter worden gebruikt.

Energie: In 2025 is de Metropool Amsterdam dé plek voor toepassing van energie-innovaties door de industrie. Zo werken wij aan een CO2 vrije toekomst voor nieuwe generaties en het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030.

– Digitale Connectiviteit: in 2025 is de Metropool Amsterdam de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie.

– Gezondheid: in 2025 hebben bewoners in de Metropool Amsterdam twee gezonde levensjaren extra.

– Mobiliteit: in 2025 is het stedelijk vervoer in de Metropool Amsterdam emissievrij.

– Talent voor de Toekomst: in 2025 is de Metropool Amsterdam de succesvolste regio op het gebied van het benutten, behouden en aantrekken van talent.

TechConnect: binnen vier jaar (2022) bestormen 50.000 extra mensen uit ondervertegenwoordigde groepen de tech-arbeidsmarkt.

Amsterdam Smart City: werkt vandaag aan concrete oplossingen voor stad en regio van de toekomst. Dichtbij in je eigen, straat of wijk.

Door het initiëren, mobiliseren en vooruitbrengen van nieuwe initiatieven en de focus op innovatie werken we toe naar de slimme, groene en gezonde regio.

 

 

Impact op grootstedelijke uitdagingen

Bij een grootstedelijk gebied horen complexe uitdagingen. Zoals de schaarste van grondstoffen, vervuiling door uitstoot, diffuus eigenaarschap van data, mensen die steeds jonger (chronisch) ziek worden en de substantiële groei aan vacatures en tegelijkertijd mensen met een toenemende afstand tot de arbeidsmarkt.

De Amsterdam Economic Board brengt bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de Metropool Amsterdam bijeen om baanbrekende oplossingen te vinden voor die grootstedelijke uitdagingen. Het doel is om samen te werken aan een slimme, groene en gezonde toekomst. Dat doen we op de volgende manieren:

Bouwen van ecosystemen – We hebben een unieke netwerkfunctie en brengen organisaties bijeen die elkaar niet automatisch tegen komen. Deze ecosystemen zijn de voedingsbodem voor kennisuitwisseling en het startpunt voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Signaleren van innovatieve kansen – De Board speelt een belangrijke rol in het spotten van kansen voor nieuwe vormen van innovatieve samenwerking en bedrijvigheid, bijv. via themagerichte learning communities, consortiums met voorlopers of het werken aan nieuwe business modellen.

Aanjagen en mobiliseren van netwerk – Op basis van gesignaleerde kansen activeert de Board het netwerk tot het uitvoeren van experimenten, pilots en opzetten van programma’s.

Aanbieden van data gedreven inzichten – De Board heeft een belangrijke strategische kennisfunctie en ontsluit op verschillende niveaus data gedreven inzichten; feiten & cijfers over de regio, trendanalyses en toekomstscenario’s.

Lees hier welke impact we maken

Gebundelde krachten

Wij brengen kennis en partijen samen en jagen kansrijke initiatieven in de regio aan. Verandering is alleen mogelijk als je over grenzen kijkt en denkt. Door bedrijven,  kennisinstellingen en overheden op regionaal niveau samen te brengen. En ook de diversiteit en kracht van deelregio’s in te zetten.

De focus is op de meest urgente grootstedelijke uitdagingen en op terreinen waar we in de regio de expertise, kennis en menskracht hebben om echt het verschil te maken en die bovendien economische groeipotentie bieden. Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

We koppelen ideeën aan financiers. Bedenkers aan uitvoerders. Dromers aan realisten. Zo worden plannen praktijk en oplossingen realiteit.

Amsterdam Smart City en de Board werken vanuit een andere aanvliegroute aan aan een slimme, groene en gezonde regio. Dat doen we door het organiseren van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden om hiermee systeembewegingen in gang te krijgen. Daarnaast is de aanpak van Amsterdam Smart City ook gericht op het ontwikkelen van concrete oplossingen dichtbij in je eigen straat, buurt of stad.