Circulaire Economie

De Metropool Amsterdam heeft unieke mogelijkheden om de circulaire hub van producten en grondstoffen te worden. Dat biedt kansen voor profilering voor bedrijven, aanhaken van start-ups en toegang tot stakeholders en financierders. Bij voldoende bedrijvigheid gaat het systeem om van lineair verbranden naar circulair gebruik. Circulair Inkopen is hierbij cruciaal. Lees meer

Ecosysteem

In het huidige economische systeem maken we nog grotendeels producten die afgedankt worden als afval, vaak na eenmalig gebruik. Met een groeiende wereldbevolking en fanatieke consumptie is dit niet houdbaar. Het legt een zware druk op onze economie, milieu en leefomgeving. De Amsterdam Economic Board, in samenwerking met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen van de Metropool Amsterdam, streeft ernaar om in de toekomst producten, onderdelen, materialen en grondstoffen zo lang mogelijk in het economische systeem te houden. Met als doel het grondstofgebruik te minimaliseren, producten en materialen te ontwerpen met een zo lang mogelijke levensduur, optimaal hergebruik en herstel van producten te faciliteren en na gebruik op zo’n manier te recyclen dat de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt voor gelijkwaardige producten. Hierbij worden hernieuwbare energiebronnen gebruikt en staat systeemdenken centraal.

Wat verstaan we precies onder een circulaire economie?

Iedere actor in de economie (bedrijf, persoon, organisme) is verbonden met andere actoren. Dit vormt samen een netwerk waarin de acties van één speler invloed hebben op andere spelers. Om hier rekening mee te houden is het cruciaal dat bij het maken van keuzes zowel korte als lange termijn consequenties worden meegenomen, de impact van de gehele waardeketen wordt overwogen en dat er wordt gestreefd naar het creëren van een meer veerkrachtig en adaptief systeem, dat effectief is op elke schaal. Ellen MacArthur Foundation, 2015a

Een economie die circulair is. Daar werken we in de Metropool Amsterdam hard aan.

Slimme oplossingen voor behoud van grondstoffen

Onze regio bruist van de circulaire bedrijvigheid; circulaire start-ups & scale-ups, van bezit naar delen, circulaire gebiedsontwikkeling, slim ontwerpen etc. Allemaal met hetzelfde doel; slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen.

Ambitie

De Metropool Amsterdam wil in 2025 koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter worden gebruikt. Tegelijkertijd realiseert de regio daarmee innovatie en nieuwe bedrijvigheid.

Waarom is de overgang naar een circulaire economie belangrijk voor de Metropoolregio Amsterdam?

Resultaten

 • Regionale grondstoffentransitieprogramma: 20 consortia gebouwd voor recycling, up-cycling en soms hergebruik van o.m. luiers, bermgras, e-waste, textiel en dataservers, en nieuwe bedrijvigheid ontwikkeld in o.m. havengebied Amsterdam.
 • Zero Waste Zuidas: commitment afgesloten met 26 bedrijven op de Zuidas die werken aan nul restafval in 2030 en het gezamenlijk aanbesteden van afvalstromen.
 • Rapport: Publicatie ‘Naar een circulaire keten voor bulkmetalen – cijfers, kansen en drempels’ als onderdeel van het MRA grondstoffentransitieprogramma.
 • Monitoring: Ontwikkeling van een raamwerk voor het monitoren van de circulaire economie in de regio door Metabolic i.s.m. gemeente Amsterdam en MRA overheden.

Circulair Inkopen

 • Circulair Inkopen: Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap gelanceerd i.s.m. Metropoolregio Amsterdam Bureau en Community of Practice georganiseerd voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in de regio zodat zij in 2025 50% circulair kunnen inkopen
 • Fundament gelegd voor een circulaire inkoopbeweging met 50+ partijen om circulaire inkoop- en aanbestedingstrajecten te realiseren in de Metropoolregio Amsterdam.
 • 10 Bedrijven, overheden en kennisinstellingen tekenden 19 commitments tot circulair inkopen met een inkoop waarde van 150 miljoen euro.
 • Ondertekening Manifest; 32 MRA-wethouders, 2 gedeputeerden en de Vervoerregio Amsterdam: 10% circulaire aanbestedingen in 2022, minimaal 50% in 2025 en zo snel mogelijk die 100%.

6 Circular Commitments

 • De Board werkt met de markt aan het sluiten van 13 grondstofstromen. Koplopers tekenden ‘circular commitments’ voor agri-food, textiel, e-waste, luiers, dataservers en maaisel om grondstoffen hoogwaardig te recyclen en producten te hergebruiken;
 • Daarnaast zijn er initiatieven en bedrijvigheid gestart op bouw en sloop via het opstarten van een MRA Bouwprogramma, zuiveringsslib in samenwerking met Waternet, waterplanten via de Gemeente Almere, GFT in samenwerking met Meerlanden, kunststoffen via de Klimaattafel NZKG, matrassen via de landelijke deal o.l.v. Jacqueline Cramer, metalen & bedrijfsafval.

Klimaattafel

 • Deelname aan regio-klimaattafel Industrie Noordzeekanaalgebied.

Marktconsultatien & prijswinnaars

 • MRA prijsvraag circulaire en digitale bedrijvigheid met bedrag van €750.000 voor het versnellen van slimme circulaire ambities in de regio, voorbereid door de Board.
 • 2 winnaars die hun innovatie verder kunnen ontwikkelen: Roetz Bikes en Excess Materials Exchange
 • Voorbereiding MRA prijsvraag ‘Digitaal en Circulair’ met bedrag van €750.000 voor het versnellen van slimme circulaire initiatieven, winnaars zijn ‘Roetz Bikes’ en ‘Excess Materials Exchange’.

Human Capital Agenda Circulaire Economie

 • Manifest ‘Circulair & Onderwijs – de rol van het onderwijs in toekomstbestendig innoveren’ ondertekend door 26 koplopers uit het onderwijs in de regio
 • Lancering website toekomstmakers.nl als landingsplek voor circulair lesmateriaal, docenten, events, opleidingen en actieplannen & digitaal ondertekenen van het manifest

initiatieven

Filter op

Zero-waste Zuidas

Met het ondertekenen van een overeenkomst ‘Zero Waste Zuidas’ committeren bedrijven in Zuidas zich aan een volledig circulaire, afvalloze Zuidas i...

Lees Meer

Bedrijfsafvalstromen

In de regio barst het van circulaire initiatieven en experimenten, maar het kan meer, beter en groter. Daarom heeft de Amsterdam Economic Board in sam...

Lees Meer

Holland Circular Hotspot

Een publiek-privaat platform waarin bedrijven, kennisinstellingen en (lokale) overheden samenwerken om internationale samenwerking en kennisuitwisseli...

Lees Meer

gerelateerde partners

Rol Board

Rol van de Board

We initiëren initiatieven, brengen partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor de 5 grootstedelijke uitdagingen, ontwikkelen nieuwe business modellen, brengen vraag en aanbod samen en schalen op waar mogelijk.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

De rollen van de Board verschillen per initiatief. Soms is er één duidelijke rol, vaak zijn er meerdere rollen. Dit kunnen zijn: 

Verkennen/onderzoeken

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het verkennen van de haalbaarheid van een initiatief, toetsen van draagvlak bij partijen, verkrijgen van inzichten/visie en vormgeving van een initiatief (in de voorfase) zoals het signaleren en aanjagen van innovatieve kansen en het aanbieden van data-gedreven informatie over groei, innovatie en leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Initiëren

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het tot stand brengen van een project/initiatief zoals het opzetten van experimenten en het bouwen van netwerken.

Aanjagen/mobiliseren

Actieve rol van de Boardorganisatie op het moment dat een initiatief in uitvoering gaat of al is zoals het maken van concrete afspraken met partijen voor het opbouwen en verder brengen van initiatieven door het ontwikkelen van nieuwe business modellen en het vergroten van opschalingskansen.

Platform geven

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het bieden van een platform aan een project voor het bouwen van een netwerk zoals het organiseren van een live event en het communiceren op de communicatie kanalen van de Board.

Uitvoeren

De Boardorganisatie is zelf in de lead bij de uitvoering van een initiatief zoals bijvoorbeeld bij strategische projecten zoals de warmteregisseur bij het Warmteprogramma.

Rol Board

Highlights

Youtube Twitter Linkedin