Wat doen we

In 2025 is de Metropoolregio Amsterdam slim, groen en gezond door impactvolle innovaties en samenwerkingen. Amsterdam viert dan haar 750-jarige bestaan.

Metropool van de toekomst

Alles wat wij doen als Board doen we voor de slimme, groene, gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam: een CO2-neutrale, circulaire regio waarin we langer en gezonder leven en een betrouwbare, duurzame digitale samenleving waarin ieders talent tot ontplooiing komt. We bouwen in 2021 samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden verder aan dit toekomstbeeld voor 2050.

De focus is op de meest urgente onderwerpen en op terreinen waar we in de regio de expertise, kennis en menskracht hebben om echt impact te maken en die bovendien economische groeipotentie bieden. Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropool Amsterdam.

Lees hier meer over onze ambities.
Lees hier meer over onze initiatieven en programma’s.

Rol van de Board

De Board is een verbinder en bouwer. Als onafhankelijke speler brengen we koplopers samen die elkaar niet automatisch tegenkomen.

Ieders aandeel is cruciaal: bedrijven functioneren als innovator en voorloper, kennisinstellingen leveren essentiële denkkracht en overheden zijn onmisbaar als investeerder, regelgever en inkoper.

Het succes van de Board is in belangrijke mate afhankelijk van het vermogen om partijen in ons netwerk te activeren. En in te zetten op essentiële drivers om innovatie op gang te brengen en te versnellen zoals Inkopen met impact.

Dan doen we op een vijftal manieren:

Bouwen van ecosystemen – We hebben een unieke netwerkfunctie en brengen organisaties bijeen die elkaar niet automatisch tegen komen. Deze ecosystemen zijn de voedingsbodem voor kennisuitwisseling en het startpunt voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Signaleren van innovatieve kansen – De Board speelt een belangrijke rol in het spotten van kansen voor nieuwe vormen van innovatieve samenwerking en bedrijvigheid, bijv. via themagerichte learning communities, consortiums met voorlopers of het werken aan nieuwe business modellen.

Aanjagen en mobiliseren van netwerk – Op basis van gesignaleerde kansen activeert de Board het netwerk tot het uitvoeren van experimenten, pilots en opzetten van programma’s.

Aanbieden van data gedreven inzichten – De Board heeft een belangrijke strategische kennisfunctie en ontsluit op verschillende niveaus data gedreven inzichten; feiten & cijfers over de regio, trendanalyses en toekomstscenario’s.

Agendasetter – We bouwen de Board verder uit naar de plek waar thought leaders het gesprek voeren over de toekomst van de regio en samenwerking op grootstedelijke uitdagingen.

Initiatieven

We werken samen met ons netwerk aan het behalen van onze ambities door de inzet op concrete initiatieven en programma’s. Dat is de kern van ons werk.

We jagen kansrijke initiatieven in de regio aan met potentie tot verdere uitvoering en opschaling waarbij partijen uit ons netwerk in de lead zijn.