Waar werken we naartoe

Het doel is een slimme, groene en gezonde regio. De route daarnaartoe is in een snel veranderende wereld niet te voorspellen. De Board brengt onzekerheden en transities in kaart om hier als regio flexibel op in te kunnen spelen.

De transities

Versnellen van drie transities voor een slimme, groene en gezonde toekomst

We zien drie grote transities die onze maatschappij fundamenteel veranderen: de digitale transitie, circulaire transitie en de energietransitie. Dit zijn veranderingen die wereldwijd spelen en niet zijn tegen te houden en in grootstedelijke regio’s samenkomen. Inspelen op deze veranderingen biedt ons als regio veel kansen om met elkaar deze toekomst vorm te geven. De Board versnelt de drie transities in de regio met als doel een slimme, groene en gezonde toekomst voor alle inwoners in de regio.

Circulaire transitie

In de circulaire economie worden grondstoffen herwonnen in een systeem om hun hoogst mogelijke waarde te behouden door hergebruik, herstel, en recycling. Op die manier vermindert de circulaire economie het ongezonde en schadelijke gebruik van eindige en schaarse grondstoffen, en levert het tegelijk economische, ecologische, en sociale voordelen op.

Lees meer over Circulaire Economie

Energietransitie

In 2025 is de Metropoolregio Amsterdam dé plek voor toepassing van energie-innovaties door de industrie. Zo zijn wij in staat om de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen.

Wij starten en ondersteunen initiatieven, signaleren knelpunten en stimuleren dat acties worden ondernomen die bijdragen aan een duurzame vestigingsplek en een sociaaleconomisch sterke regio.

Lees meer over Mobiliteit

Lees meer over Energie

Digitale transitie

De combinatie van het beschikbaar komen van ongekende hoeveelheden data (uit meer verschillende bronnen dan ooit) én het vermogen om deze data te kunnen analyseren en toe te passen maakt de mogelijkheden enorm. Een open marktmodel voor het delen van data is essentieel. Het opbouwen van een systeem, waarin organisaties op een verantwoorde manier omgaan met technologie én de kansen benutten die technologie biedt om de regio slimmer, groener en gezonder te maken.

Lees meer over Digitale Connectiviteit

Lees meer over Gezondheid

Lees meer over Mobiliteit

Lees meer over TechConnect

Onze ambitie

Werken aan een slimme, groene en gezonde Metropool van de toekomst

De Board wil drie transities versnellen die nodig zijn voor een slimme, groene en gezonde toekomst voor alle inwoners van de Metropoolregio Amsterdam:

– Slim: innovatief, benutten ieders talenten, voorlopers in nieuwe toepassingen, open en divers
– Groen: schone energie, groene leefomgeving, geen afval
– Gezond: schone lucht, leefkwaliteit, regie over eigen gezondheid

Om gericht aan deze transities te werken focussen we ons op – huidige en toekomstige – grootstedelijke uitdagingen die leiden tot versterking van innovatie, leefkwaliteit en inclusieve groei in de regio.

De grootstedelijke uitdagingen waar de Board zich op richt hebben een kortere tijdshorizon dan de transities (2040/2050). Onderstaande ambities zijn geformuleerd voor 2025:

Circulaire Economie

De Metropoolregio Amsterdam wil in 2025 koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter worden gebruikt. Tegelijkertijd realiseert de regio daarmee innovatie en nieuwe bedrijvigheid.

Energie

In 2025 hebben we in de regio forse stappen gezet in de omslag naar een flexibel, robuust en betaalbaar energiesysteem, een systeem dat ons helpt te komen tot een energievoorziening die schoon, decentraal en variabel is. Een systeem dat gebaseerd is op samenwerking met álle spelers in de keten, van producent tot klant en gekoppeld is aan een set van nieuwe afspraken en technieken.

Mobiliteit

Inzet op emissievrij stedelijk vervoer in de regio in 2025. Er zijn twee doelstellingen: enerzijds wil de regio internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek (goederen-, diensten en personenverkeer). Anderzijds willen we een leidende rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie als logistieke hub van wereldformaat wordt versterkt.

Digitale Connectiviteit

De Metropoolregio Amsterdam wil in 2025 de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie zijn. De regio wil internationaal gezien voorloper zijn wat betreft de aanwezige digitale infrastructuur, het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te bouwen en het vertrouwen in de digitale maatschappij.

Gezondheid

In 2025 hebben bewoners van de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde levensjaren extra, door inzet op preventie door gebruik van data. De regio ontwikkelt duurzame oplossingen voor de gezondheid van haar inwoners door middel van wetenschappelijk onderzoek, de analyse van data en de implementatie van innovatieve interventies.

Talent voor de Toekomst

De Metropoolregio Amsterdam heeft in 2025 de meest adaptieve onderwijs- en arbeidsmarkt van Europa, gericht op het succesvol benutten, behouden en aantrekken van talent.

Adaptieve aanpak

Het eindbeeld in 2025 waar we naar toe werken is gezet, de route daarnaartoe is in een snel veranderende wereld niet te voorspellen. Dit vereist een adaptieve aanpak. We willen continu weten waar we staan, de Board fungeert daarom als kennispunt voor strategische analyses en informatievoorziening, agendasetting op regionaal niveau van nieuwe (opkomende) thema’s en beweging creëren op transities door visie en leiderschap over de regio in transitie.

Toekomstscenario's

De Board heeft een scenarioanalyse uitgevoerd om de impact van de veranderende wereld op de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te duiden. Vier krachtige scenario’s laten zien hoe de toekomst van de MRA er in 2025 uit zou kunnen zien.

Lees meer over de scenario’s