Werk maken van Talent

Het Regioplan ‘Werk maken van Talent’ is gericht op het optimaal benutten van talent op de arbeidsmarkt in de regio Amsterdam. Vanaf 2015 worden 10 maatregelen uitgevoerd om talenten op te leiden of om te scholen voor banen in kansrijke sectoren. Gedurende de uitvoering wordt de effectiviteit van de projecten geëvalueerd om zo te komen tot een succesvol regionaal arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid.

Ecosysteem

Het regioplan is een samenwerking van het regionale bedrijfsleven, uitzendorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, en onderwijs- en kennisinstellingen. Zij financieren minimaal de helft van de maatregelen. De andere helft is cofinanciering vanuit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet ondersteunt hiermee de inspanningen om de regionale arbeidsmarkt een impuls te geven.

Doelen

1. Een succesvol regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid ontwikkelen met werkgevers- en werknemersorganisaties, het regionale bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden.
2. Via meer regioregie talenten opleiden, om- en bijscholen voor de vraag van de arbeidsmarkt.

Activiteiten

1. Evalueren van de effectiviteit van de maatregelen gedurende de uitvoering.
2. Monitoren van de regionale arbeidsmarkt om de ontwikkelingen te volgen. De bestaande regionale CBS en DUO data worden hierin verrijkt met data van werkgevers en werknemers.

De Metropoolregio Amsterdam kenmerkt zich als een regio die het ook in tijden van economische crisis ten opzichte van andere Nederlandse regio’s economisch relatief goed doet. Echter, bedrijven investeren vanwege de crisis momenteel te weinig in het aantrekken van toekomstig nieuw personeel en het behouden van huidig personeel. Dit terwijl er sectoren zijn met vraag naar arbeid. Met de maatregelen uit het Regioplan wordt een impuls gegeven aan de arbeidsmarkt door jongeren meer vraaggericht te scholen met als doel hen succesvol in te laten stromen op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt met dit Regioplan ingezet op het toekomstgericht om- en bijscholen van zittende werknemers en de arbeidsmarktpositie van deze werknemers te versterken.

Alle maatregelen worden gemonitord en geëvalueerd om de netto-effectiviteit van de maatregel vast te stellen. De maatregelen uit het Regioplan maken onderdeel uit van de doelstellingen van het Human Capital Programma ‘Werk maken van talent’ van de Amsterdam Economic Board. Dit plan beoogt de regionale onderwijs- en arbeidsmarktinfrastructuur te versterken en vooral ook de onderlinge samenhang tussen deze domeinen te bewerkstelligen.

Milestones 2016 – 2017

  • Eind 2017 zijn 8000 mensen getraind in de gevraagde skills en/of aan een baan geholpen.