Scenario’s 2025

De Board heeft een scenarioanalyse uitgevoerd om de impact van de veranderende wereld op de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te duiden. Vier krachtige scenario’s laten zien hoe de toekomst van de MRA er in 2025 uit zou kunnen zien. De scenario’s geven richting aan een robuuste economische strategie van de regio op lange termijn en kunnen worden gebruikt voor verdieping op concrete thema’s. De Board verbindt scenariogebruikers in de MRA en ontsluit alle opgedane kennis.

Monitor

Vanuit de Board monitoren we jaarlijks – via een expertpanel – de scenario’s. Dit geeft inzicht in de waarschijnlijkheid dat we ons richting één van de vier toekomstwerelden ontwikkelen. Deze monitor kan worden gebruikt als een Early Warning System en is gebaseerd op een jaarlijkse survey onder een triple helix samengesteld expertpanel. De scores van de experts op een lijst met veranderindicatoren (die zijn gekoppeld aan de assen van de scenario’s) worden herleid tot een waarschijnlijkheidspercentage per scenario: zie onderstaande grafiek.

Uitkomsten jaarlijkse monitoring

In de 2017 meting scoort het scenario European Renewal de hoogste waarschijnlijkheid, gevolgd door Global Giants. Deze beide scenario’s gaan uit van een sterker geïntegreerd Europa. Dit kan worden verklaard door de politieke ontwikkelingen op het Europese continent het afgelopen jaar. Enerzijds de verkiezing van Macron en zijn inzet op Europees-Duitse samenwerking. Anderzijds heeft de emotie van de Brexit plaatsgemaakt voor de harde realiteit van onderhandelingen, die ook de kosten van de Brexit voor het Verenigd Koninkrijk zichtbaar maken. Hiermee lijkt de ‘trendbreuk’ in 2016 – toen het vertrouwen in Europa fors daalde als gevolg van de Brexit en de verkiezing van Trump – weer hersteld.

Belangrijke overall constatering is dat de waarschijnlijk van alle scenario’s hoog is (boven de 20%). Dit duidt dus – ondanks de indicatie van een ‘European revival’ – vooral op grote onzekerheid over de toekomst.

Meer weten? Lees het artikel ‘De toekomst in 2025: European Revival of van Push naar Pull”. Bekijk hieronder de visualisaties van de uitkomsten van de meting eind 2017.

 

Thema's

De MRA scenario’s bieden een strategisch kader voor gebruikers om zelf mee aan de slag te gaan. Door verdieping op een concreet thema kunnen de scenario’s worden vertaald naar beleidsacties en uitwerkingsrichtingen. Inmiddels is dit op diverse onderwerpen gebeurd (zie onderstaand overzicht). In al deze trajecten is gewerkt vanuit de MRA scenario’s als overkoepelend raamwerk. Dit stimuleert het werken vanuit een gemeenschappelijke strategie in de MRA. De Board verbindt scenariogebruikers in de MRA en ontsluit alle opgedane kennis.

 

Scenario's

De wereld verandert steeds sneller

De (nasleep van) de kredietcrisis, decentralisaties, smart phones en social media, zelfsturende auto’s, de Brexit, Trump die de Amerikaanse verkiezingen wint…. De wereld van vandaag ziet er waarschijnlijk heel anders uit dan u zich 10 jaar geleden heeft voorgesteld. Een snel veranderende omgeving vraagt om gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders die veranderingen herkennen en zich in nauwe samenhang met hun omgeving ontwikkelen. De MRA-scenario’s die door de Amsterdam Economic Board zijn ontwikkeld, helpen bij doordenken van onzekerheid en het herkennen van patronen.

 

Wat zijn scenario’s?

De MRA-scenario’s vormen geen prognoses of voorspellingen, maar kunnen worden getypeerd als voorstellingen. De scenario’s zijn ook geen toekomstvisies, geen wens- of droombeelden van de toekomst. De scenario’s onderzoeken de ‘hoeken van het speelveld’ waarin organisaties moeten kunnen acteren. Hoewel de scenario’s zelf beleidsarm zijn, zijn ze wel uitermate geschikt om na te denken over robuust (op alle scenario’s toegerust) toekomstbeleid en het gesprek daarover te voeren. De MRA-scenario’s kunnen door gebruikers op verschillende manieren worden ingezet.

Bekijk onderstaand filmpje voor een introductie op de MRA scenario’s of klik op 1 van de scenarioblokken voor een uitgebreide beschrijving.

 

Global Giants

Dit scenario vereist een open wereldhandelsklimaat.

Lees verder

European Renewal

Bij dit scenario ligt de focus op sociale innovatie.

Lees verder

International Alliances

In dit scenario staat internationale acquisitie centraal.

Lees verder

Local for Local

In dit scenario is de economie 'kleiner en lokaler'.

Lees verder

Om alle scenario’s in één overzicht te laten zien, is een infographic gemaakt. Hier staan de kenmerken per scenario benoemd en zie je hoe de scenario’s onderling tot elkaar verhouden. Klik hier om de infographic te downloaden.

Nieuws

Events