Circulaire Economie

Samen met partners werkt de Board aan een circulaire hub van producten en grondstoffen. Dat biedt kansen voor de profilering van bedrijven, aanhaken van start-ups en toegang tot stakeholders en financierders. De Board zet in op slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen. Bij voldoende bedrijvigheid ontstaat circulair gebruik.

In het huidige economische systeem maken we nog grotendeels producten die afgedankt worden als afval, vaak na eenmalig gebruik. Met een groeiende wereldbevolking en fanatieke consumptie is dit niet houdbaar. Het legt een zware druk op onze economie, milieu en leefomgeving.

De Board, in samenwerking met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen van de Metropool Amsterdam, streeft ernaar om in de toekomst producten, onderdelen, materialen en grondstoffen zo lang mogelijk in het economische systeem te houden.

Met als doel het grondstofgebruik te minimaliseren, producten en materialen te ontwerpen met een zo lang mogelijke levensduur, optimaal hergebruik en herstel van producten te faciliteren en na gebruik op zo’n manier te recyclen dat de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt voor gelijkwaardige producten. Hierbij worden hernieuwbare energiebronnen gebruikt en staat systeemdenken centraal.

Ambities Circulaire Economie

De Board werkt samen met partners aan een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam. Door de focus op initiatieven voor het sluiten van materialenketens en circulair inkopen dragen we bij aan onze ambities in 2025 voor de groene regio.

Wat verstaan we precies onder een circulaire economie?

Iedere actor in de economie (bedrijf, persoon, organisme) is verbonden met andere actoren. Dit vormt samen een netwerk waarin de acties van één speler invloed hebben op andere spelers. Om hier rekening mee te houden is het cruciaal dat bij het maken van keuzes zowel korte als lange termijn consequenties worden meegenomen, de impact van de gehele waardeketen wordt overwogen en dat er wordt gestreefd naar het creëren van een meer veerkrachtig en adaptief systeem, dat effectief is op elke schaal. Ellen MacArthur Foundation, 2015a

Een economie die circulair is. Daar werken we in de Metropool Amsterdam hard aan.

Waarom is de overgang naar een circulaire economie belangrijk voor de Metropool Amsterdam?

Amsterdam is grondstofarm en daarmee afhankelijk van de import van energiebronnen en grondstoffen. Omdat grondstoffen wereldwijd schaarser worden, willen we deze afhankelijkheid zoveel mogelijk beperken. Bovendien zien we het behoud van producten, onderdelen, materialen en grondstoffen als kans voor de regio en leidt het, naast een beperking van de afhankelijkheid van grondstoffen, tot:

  • kostenbesparing
  • creatie van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid
  • ontwikkeling van kennis, innovatie en start-ups
  • verlaging van de milieudruk

Waarin onderscheidt de Metropool Amsterdam zich van andere regio’s?

In de dichtbevolkte regio Amsterdam circuleren grote hoeveelheden producten en grondstoffen. Daarnaast is het een broedplaats voor vernieuwende ondernemers. Samenwerking en innovatie zitten in ons DNA: samen met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en actieve bewoners zetten wij grote stappen richting circulaire economie.
De diverse economische structuur van deze regio biedt daarnaast mogelijkheden om verbindingen te leggen die bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie.

Initiatieven

Nieuws

Thumbnail van Een ander leven voor onze kleding
| Nieuws

Een ander leven voor onze kleding

Lees artikel
Thumbnail van In de maak: een 100% circulaire softshell jas
| Nieuws

In de maak: een 100% circulaire softshell jas

Lees artikel
Thumbnail van Wind in de rug voor circulair textiel
| Nieuws

Wind in de rug voor circulair textiel

Lees artikel
Thumbnail van Metropoolregio Amsterdam kiest voor groene koers
| Nieuws

Metropoolregio Amsterdam kiest voor groene koers

Lees artikel