Local for Local

Het is 2025. Europa is gefragmenteerd, maar stabiel. Het uitblijven van een antwoord op een opeenvolging van Europese crises, heeft geleid tot het uittreden van een groot aantal lidstaten uit de eurozone en het uiteenvallen van de Europese Unie. Economieën zijn meer regionaal en lokaal ingericht en landen verenigen zich in kleinere verbanden met buurlanden en kiezen voor het pad van zelfvoorzienendheid. De roep in de samenleving voor meer maatschappelijk verantwoord en duurzamer ondernemen, voor sociale innovatie en maatwerk zorgt voor een omslag naar een nieuw, vraaggericht en lokaal georiënteerd economisch ecosysteem, waarin samenwerking en sociale innovatie centraal staan.  

ipad-local-for-local

Context MRA: Wereldwijde (economische) regionalisering

De EU is er niet in geslaagd om de antwoorden te vinden op de economische en maatschappelijke uitdagingen van de afgelopen jaren. In navolging van andere landen is Nederland uit de EU getreden en de unie is uit elkaar gevallen. De positie van Europa ten opzichte van de nieuwe economische machten van China en India, maar ook tegenover de VS is gemarginaliseerd. De noodzaak voor een meer zelfvoorzienende economie is ook in Nederland hoog. Op economisch gebied werkt Nederland vooral samen met buurlanden. Ook in de rest van de wereld focust men meer op de eigen regio. De rol van de WTO en de wereldhandel is afgenomen. Bij veel landen is het besef teruggekeerd dat een sterke en duurzame industriële basis van levensbelang is voor een stabiele economische basisstructuur.  

Een nieuw economisch paradigma

De sterke regionalisering van de economie is niet louter het gevolg van politieke en economische ontwikkelingen. In de maatschappij staat men kritisch tegenover de ‘oude’ politiek, ‘grote bedrijven’ en een economisch systeem gebaseerd op massaproductie. Nederland heeft een omslag gemaakt naar een duurzamer en meer lokaal georiënteerd bedrijfsleven en economie. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan en heeft voor veel groepen ook pijn gedaan. Zo staat de werkgelegenheid onder druk en is de Nederlandse economie in omvang fors kleiner geworden. Doordat producten op kleinere schaal worden geproduceerd, zijn de prijzen gestegen wat heeft geleid tot welvaartsverlies. Een groeiende groep, met name jonge, mensen streeft ernaar om zelfvoorzienender te zijn en zorgen voor een opleving van productieactiviteiten op Nederlandse bodem. Bedrijven herzien hun strategie, organisatie en investeringsportfolio’s. Nieuwe (productie)technologieën, zoals 3D- en 4D-printing, democratiseren niet alleen productie, maar maken het ook mogelijk om met minder restafval kostenefficiënt en dicht op de markt te produceren. Bij deze decentrale productie staat de gebruiker centraal wat leidt tot co-creatie, maar ook virtuele, bottom-up samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines en bedrijfjes. Het creatieve klimaat biedt ruimte aan innovaties. Het zijn vooral MKB-bedrijven en flexibele startups, met nieuwe generaties aan het roer, die innoveren, vaak in regionale of lokaal netwerken waarin ‘open’ en ‘maatschappelijke’ innovatie leidend is. Patenten zijn iets van het oude ‘kapitalisme’ en ‘multinationals’. Het afschermen van intellectueel eigendom past niet bij de nieuwe zeitgeist, waarin je samen sociaal en duurzaam wilt innoveren.     

Crowdfunding

In het scenario Local for local is de economie ‘kleiner en lokaler’. Zo ook de manier waarop bedrijven kapitaal aantrekken. Crowdfunding is een financieringsbron welke hier goed bij past, maar hoe staat het hier mee? Lees meer over crowdfunding.

Economie MRA: Nederland vindt zich opnieuw uit

De Nederlandse economie heeft een transitie gemaakt van een op wederuitvoer gebaseerde economie tot een meer op eigen productie gebaseerde en lokale consumptie gerichte economie. De maatschappelijke betrokkenheid is hoog wat tot uiting komt in tal van initiatieven vanuit burgers en bedrijven. Den Haag probeert dit te faciliteren door de benodigde randvoorwaarden te scheppen. Zo investeert de overheid in slimme energie- en communicatiesystemen, in een duurzame maakindustrie en bovenal in het stimuleren van innovatie en sociaal ondernemerschap. Bedrijven stappen af van centrale productie en bouwen in verschillende regio’s lokaal gevoede aanbodketens op, waarbij stakeholder value voorop staat.

Duurzame (deel)economie in de buurt

In de MRA is veel veranderd en veel sectoren zijn (vaak noodgedwongen) getransformeerd. Bijvoorbeeld in de financiële sector waar sprake is van nieuwe modellen en bedrijven die zich richten op onder meer crowdfunding en peer-to-peer lending. Ook de afname van de (weder)export heeft grote impact op de regio. De positie van Schiphol staat onder druk, zowel door afnames in goederen- als personenvervoer. De haven ondervindt ook de gevolgen en richt zich nu op doorvoer van specialties, kleinschalige productie en onderhoud van windparken op zee. De datahub heeft positie verloren omdat er meer vraag is naar lokale dataopslag. De decentrale energiemarkt maakt een opmars, mede mogelijk gemaakt door ontwikkelingen op ICT-gebied. Veel burgers wekken zelf (een deel van) hun energie op, met smartgrids op buurtniveau. Naast kleinschalige energiecoöperaties ontstaan lokale samenwerkingsverbanden op het gebied van onder andere verzekeringen en zorg. Het aandeel van de ruil- en deeleconomie is fors gegroeid, veelal uit noodzaak omdat bezit door de gestegen prijzen voor velen geen optie meer is. Apps en sociale netwerken zorgen voor een goede match tussen vraag en aanbod op lokaal niveau. Mensen voelen zich sterk verbonden met de lokale gemeenschap en zijn bereid zich daarvoor in te zetten. Er is sprake van een toename van het aantal mantelzorgers en vrijwilligerswerkers. Hoewel de bestedingsruimte van huishoudens is gekrompen, zijn er veel mogelijkheden om kleiner te leven en minder uitgaven te doen aan kostenposten als zorg, energie, mobiliteit, wonen en dergelijke.

Tijd voor nieuwe logistieke oplossingen

Er is veel ruimte voor creativiteit en technologische startups die een veelheid aan unieke en persoonlijke oplossingen leveren. De logistiek heeft zich hiervoor opnieuw moeten uitvinden. Waar het voorheen ging om grote containerschepen en vliegtuigen of om vrachtwagens die naar strategische gelegen distributiecentra over snelwegen reden, is dit de tijd van bestelbusjes, regionaal transport en smart urban logistics: fijnmaziger en kleinschaliger.

Deeleconomie

In dit scenario is het economisch paradigma veranderd. We kijken anders tegen dingen aan, waaronder tegen bezit. Hoe gaat de ‘deeleconomie’ hier een rol in spelen? Lees meer over de deeleconomie