International Alliances

Het is 2025. Europa is gefragmenteerd en kwetsbaar. Europese natiestaten proberen hun eigen economieën te beschermen en zijn onderling verdeeld geraakt. Onder invloed van financiële schandalen en de voortwoekerende schuldencrisis is de eurozone uiteengevallen. Bedrijven proberen uit de rode cijfers te blijven door op te schalen en hun ketens zo in te richten dat ze de consument een zo laag mogelijke prijs kunnen bieden. Een protectionistisch klimaat zorgt voor een lagere innovatiegraad en door de focus op de bottomline is er nauwelijks aandacht voor duurzame alternatieven. Alleen in kennisintensieve, hoogspecialistische activiteiten waarin bedrijven en kennisinstellingen in internationale allianties samenwerken, weet de MRA een sterke positie te behouden.  

ipad-international-alliances

Context MRA   Overleven in een protectionistische wereld

De nasleep van de schuldencrisis houdt Europa nog steeds in de ban. Europese natiestaten zijn onderling verdeeld en proberen hun eigen economieën te beschermen. De eurozone is uiteengevallen. De concurrentie tussen landen is toegenomen. Individuele landen proberen exclusieve allianties aan te gaan met groeiregio’s buiten Europa om kansrijke sectoren te stimuleren. Het gevolg hiervan is dat Europa op politiek en economisch vlak een beperkte rol van betekenis speelt en het mondiale zwaartepunt is verschoven naar Azië. De transactiekosten in de Europese markt zijn na de val van de euro structureel toegenomen en de concurrentiepositie van landen is sterk gewijzigd als gevolg van protectionisme en nieuwe wisselkoersen. Nederland heeft moeite zijn economisch profiel aan te passen aan de nieuwe realiteit. Het klassieke economische beleid van loonmatiging, heeft in een wereld van protectionisme niet langer het beoogde effect. Nederland zoekt aansluiting bij de Duitse economie, maar door de afnemende internationale handel is de Nederlandse economie sterk gekrompen. De werkloosheid is opgelopen, de huizenmarkt weggezakt, de overheid bezuinigt en pensioenfondsen zijn door de lage rente genoopt te korten op oudedagvoorzieningen. Den Haag heeft meer bevoegdheden naar zich toegetrokken en gemeenten zijn inmiddels een ‘uitvoeringsorgaan’ van het Rijk met weinig vrijheid en middelen.

Lage koopkracht en innovatiegraad

Bedrijven hebben het de laatste jaren lastig gehad. Consumenten hebben al jarenlang een stuk minder te besteden. Prijs is leidend. Voor ‘luxes’ zoals maatwerk, lifestyle, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, etc. is geen ruimte. Om kosten te besparen en fiscaal te optimaliseren hebben veel bedrijven activiteiten verplaatst naar de voor hen meest rendabele locaties. Bedrijven die hier niet voor kiezen, bezuinigen op personeel (grotere flexibele schil) en huisvesting (centralisering). Alles om de ‘shareholder value’ te maximaliseren. Een ander gevolg van het protectionistische klimaat is dat robotisering en automatisering in de Europese landen beperkt voet aan de grond heeft gekregen. De grote verschillen in wet- en regelgeving, flexibele en goedkope arbeid en de relatief kleine markten maken de de businesscase negatief. Slechts enkele bedrijven proberen met investeringen in robotisering en automatisering arbeidskosten te besparen. Technologieën en innovaties zoals de zelfsturende auto, bio- en nanotechnologie, big data en ‘the internet of things’ zijn slechts mondjesmaat van de grond gekomen. Bedrijven schermen hun patenten af en landen hun eigen industrieën. Banken en pensioenfondsen investeren met name in grote internationale bedrijven (met patenten), veelal buiten Europa, wat leidt tot een kapitaalvlucht. De lage bestedingskracht van de consument zorgt ervoor dat crowdfunding een niche blijft en innovatieve startups amper financiering krijgen.

Allianties buiten Europa

Het fragmenteren van de EU zorgt ervoor dat het sluiten van partnerships binnen, maar vooral ook buiten Europa, essentieel wordt voor bedrijven en kennisinstellingen. Wat zijn enkele voorbeelden die we nu al op dat gebied zien? Lees meer over allianties buiten Europa

Economie MRA: Hoogwaardige exclusieve ecosystemen essentieel

Ook aan de economie van de Metropoolregio Amsterdam is een grote slag toegebracht. Het uiteenvallen van de eurozone heeft veel hoofdkantoren doen vertrekken. De MRA heeft vooral in specialistische en kennisintensieve sectoren haar concurrentiepositie weten te behouden. De economische clusters in de regio die een sterke internationale verbondenheid tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven hebben gerealiseerd, zijn het beste gepositioneerd. Vooral bedrijven die toegang hebben tot exclusieve internationale ecosystemen zijn succesvol. Op het gebied van hoogwaardige niches als voeding, gewasveredeling en hoogwaardige materialen is de MRA concurrerend. De nauwe samenwerking binnen deze ecosystemen biedt de noodzakelijke toegang tot hoogwaardige kennis, betrouwbare partners en nieuwe groeimarkten. Hieromheen bestaat veel bedrijvigheid om het intellectueel eigendom veilig te stellen, belastingen te optimaliseren en complexe handelsstromen te faciliteren. Grote handelsvolumes nemen af en als logistiek knooppunt is Nederland te duur. De ontwikkeling van hubs zoals Dubai en de toegenomen concurrentie met steden als Frankfurt en Parijs hebben een zware wissel getrokken op de regionale economie. De logistiek heeft een omslag moeten maken van volume naar gespecialiseerde, toegevoegde waarde diensten en op het (digitaal) managen van complexer geworden supply chains.

Vestigingsklimaat verslechterd

Op sociaal gebied ontstaan in de MRA-kloven. Hoogopgeleid talent kan nog rondkomen, maar middelbaar- en laagopgeleide arbeidskrachten moeten ‘banen stapelen’ om het hoofd boven water te houden. De sterke nadruk op het voorzien in eigen levensbehoeften, leidt tot weinig ruimte en animo voor collectieve initiatieven. De Randstad, en ook de MRA, urbaniseren snel (meeste kans op een baan), maar dit gaat gepaard met grote verschillen in leefbaarheid van plaatsen en wijken. Arm en rijk concentreren zich ruimtelijk. De maatschappelijk onrust en onvrede die bestaat, leidt tot een stijgende populariteit van populistische partijen. Veel bedrijven en beleggers worden nerveus van het politieke klimaat en oriënteren zich op andere vestigingsplaatsen en markten, vooral buiten Europa. Ook buitenlandse kenniswerkers, welke in aantal zijn afgenomen door het uiteenvallen van Europa en strengere Nederlandse immigratieregels, voelen zich minder prettig in Nederland. Nationalisme steekt de kop op en de spanningen rondom de multiculturele samenleving lopen op. De toenemende winkelleegstand in de binnensteden en het verdwijnen van culturele voorzieningen (door bezuinigingen en afnemend bezoek) dragen niet bij aan het vestigingsklimaat. Doordat de innovatiegraad in Europa, Nederland en de MRA lager ligt dan elders in de wereld, kijkt ook Nederlands talent steeds vaker over de grens.

Internationale acquisitie

In dit competitieve scenario is het belangrijk om als regio zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor internationale bedrijven en talent. Amsterdam inbusiness werkt er hard aan om dit te bewerkstelligen. Lees meer over internationale acquisitie