Circulaire voornemens van 2019

Een nieuw jaar betekent nieuwe mogelijkheden. De week van de circulaire economie afgelopen week was het moment om plannen te maken en aan de slag te gaan. Waar staat de Metropoolregio Amsterdam in de transitie naar een circulaire economie? Welke concrete initiatieven onderneemt de Board en welke baanbrekende oplossingen worden zichtbaar?

Waar staan we vandaag?

Nederlanders hergebruiken steeds meer, maar nog niet genoeg. (Bron NOS). Nederland kent 1500 innovatieve circulaire bedrijven, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekend. De sector biedt werk aan 420.000 mensen. In totaal zijn er volgens het PBL 85.000 circulaire activiteiten. Maar veel van de huidige circulaire activiteiten zijn nog gericht op recycling; het hergebruik van plastic of andere afvalstromen als grondstof voor nieuwe producten. Circulaire productie daarentegen gebruikt zo min mogelijk nieuwe grondstoffen en levert producten af die duurzaam en reparabel zijn. Het kabinet wil dat Nederland voorop gaat lopen in deze ontwikkeling.

(Bron NOS)

Hoe gaat de Board om met het feit dat hergebruik en herontwerp van producten en van ketens nog veel te weinig gebeurt?

Herontwerp product en materiaalketens

De Board werkt samen met partners in de regio aan het creëren van vraag naar circulair ontworpen producten en diensten. Samen met onze partners zetten we sterk in op circulair inkopen.

Dit is onderdeel van het regionale grondstoffentransitieprogramma waarin de Board samen met haar partners inzet op herontwerp van product en materiaalketens en op hoogwaardige verwaarding van 14 impactvolle grondstofstromen. Vergroting van de vraag leidt tot innovatie uit op herontwerp van producten en materiaalketens en zorgt voor investeringen.

De basis voor een succesvolle systeemtransitie van een materiaalketen is volume creëren, voldoende schaal en intensieve samenwerking met koplopers vanuit bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen’. Marjolein Brasz, Challenge Lead Circulaire Economie

Het doel is om in 2025 het herontwerp van ten minste 20 product- en materiaalketens bewerkstelligd te hebben. In 2018 heeft dit al geleid tot succesvolle aanbestedingscontracten met een inkoopwaarde van 150 miljoen+. In 2019 zetten we hier verder op in. Eind deze maand start alweer de derde Community of Practice circulair inkopen. Daarnaast  zetten we in 2019 vol in op circulaire initiatieven voor o.a. herontwerp van ketens van metalen, plastics en bedrijfsafval volgens de hoogst haalbare circulaire principes.

Circulair Talent

Staatssecretaris Van Veldhoven benadrukt dat er in het onderwijs aandacht moet worden besteed aan het opleiden van mensen die zorgen voor een “economie zonder verspilling.” Van Veldhoven komt binnenkort met nieuwe plannen.

De Board heeft al in 2017 het initiatief genomen om circulaire koplopers binnen het onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam bij elkaar te brengen om samen te werken, van elkaar te leren en de ambities op te schroeven. Dit heeft geleid tot de ambitie tot een Manifest Circulair Talent dat op 7 februari wordt ondertekend. Met het tekenen van dit manifest committeert het onderwijs  (van primair tot wetenschappelijk) zich aan de afspraak om het gedachtengoed van de circulaire economie op te nemen in het curriculum, dat het thema centraal staat in de relevante opleidingen en dat het verankerd wordt in de missie en visie van de instelling. Dat de leerlingen en studenten van nu begeleid worden naar een bewuste levensstijl en opgeleid tot slimme burgers en professionals die opgewassen zijn tegen de complexe problemen van de toekomst. Wij roepen het hele onderwijssysteem op om met ons mee te doen. Meld je aan!

Doe mee

Wil jij ook je circulaire voornemens realiseren op deze onderwerpen? Neem dan contact op Marjolein Brasz, Challenge Lead Circulaire Economie.