In 2017 hoge groei werkgelegenheid

De regio’s Amsterdam en Utrecht hebben de meest gunstige economische structuur voor groei in 2017. Met name voor de Metropoolregio Amsterdam wordt een hoge werkgelegenheidsgroei verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van RaboResearch.

De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 1,8 procent. De uitvoer van goederen en diensten speelt daarbij als vanouds een grote rol, maar door de toenemende internationale onzekerheden verwachten de onderzoekers in 2017 een minder sterke exportgroei dan in voorgaande jaren. Het zijn vooral de op het binnenland gerichte sectoren die het goed doen in 2017. De groei van de particuliere consumptie trekt in 2017 juist aan en draagt daardoor meer aan de groei bij dan in 2016. Belangrijke oorzaken daarvan zijn de groeiende werkgelegenheid en daarmee het hogere besteedbare inkomen, het herstel op de woningmarkt en het hogere consumentenvertrouwen.

De werkgelegenheid groeit naar verwachting met 0,9 procent. De verwachte groei van de uitvoer, de particuliere consumptie, de overheidsbestedingen en de investeringen in 2017 vertaalt zich in een economische groei van 1,8 procent.

Regionale prognoses

Het grote aandeel van de zakelijke dienstverlening in en rondom Amsterdam heeft een positief effect op de verwachtingen voor de economische groei. Van die sector wordt namelijk een hoge groei verwacht in 2017. Logischerwijs heeft een groot belang van sectoren met een relatief lage groei een negatief effect op de verwachtingen. In regio’s waar de zorg of de overheid een relatief groot deel van de toegevoegde waarde voor haar rekening neemt, wordt een lagere economische en werkgelegenheidsgroei verwacht. Vanwege regionale verschillen in economische structuur verschilt dus ook de verwachte regionale groei. Als we dit voor alle sectoren en voor alle regio’s doorrekenen, volgen daaruit onderstaande kaarten. De Randstad heeft de meest en Noord-Nederland de minst gunstige structuur voor economische groei. Voor werkgelegenheidsgroei is de structuur rondom Amsterdam het meest gunstig. Er is sprake van een duidelijk ruimtelijk patroon, met een bovengemiddelde groeiverwachting voor de meeste Randstedelijke regio’s en Oost-Brabant.

Noordvleugel

Binnen de Randstad valt met name de Noordvleugel op, met vooral een hoge groei in en rondom de grote steden. In die regio’s hebben de sectoren met een hogere groeiverwachting een groot aandeel in de regionale economie, met name de zakelijke dienstverlening. Amsterdam en Stadsgewest Utrecht zelf hebben een lagere verwachting voor de economische groei vanwege het grote aandeel van de financiële dienstverlening.

Vooral een aantal Randstedelijke regio’s heeft veel groeipotentie omdat de sterk groeiende professionele dienstverlening daar bovengemiddeld is vertegenwoordigd. Omvang, de hoge druk op de ruimte en daarmee gepaard gaande hoge grondprijzen zijn daarbij remmende factoren. De grootstedelijke gebieden kunnen de jaarlijkse groeicijfers van bijvoorbeeld Flevoland onmogelijk evenaren. Mede door de beschikbare en goedkopere bedrijfsruimte groeide de werkgelegenheid in Flevoland in de afgelopen twee decennia met gemiddeld 3,4 procent per jaar. De groei in de overige regio’s aan de randen van de Randstad en zelfs ten noordoosten van Flevoland rust ook deels op de beschikbaarheid en lagere prijs van ruimte.

Verder lezen

Klik hier voor een uitgebreider bericht onder de onderzoeksbevindingen, inclusief figuren en een download naar het rapport.

Bron: www.metropoolregioamsterdam.nl