Materialen

De Amsterdam Economic Board versnelt de overgang naar een circulaire economie door op regionaal niveau samenwerking, innovatie en nieuwe bedrijvigheid te stimuleren. We nodigen iedereen uit om mee te doen en aansluiting te zoeken bij één van onze projecten of andere activiteiten wanneer dit relevant is.

Binnen een circulaire economie blijven álle grondstoffen en materialen behouden binnen een kringloop. Opgebruikte producten worden dus niet weggegooid maar hergebruikt. Om te komen tot behoud van grondstoffen en materialen zetten wij, in nauwe samenwerking met diverse partijen, op regionale schaal in op:

 1. hoogwaardige recycling van bestaande grondstoffenstromen
 2. het stimuleren van herontwerp van producten voor de circulaire economie

Lees er hieronder meer over!

Hoe kwamen onze visie en ambities op dit gebied tot stand? Lees er meer over in de start notitie ‘De Metropoolregio Amsterdam als Circulaire Grondstoffen Hub’.

Contactpersoon:  Marjolein Brasz, Challenge Lead Circulaire Economie.

1. Hoogwaardige recycling van grondstofstromen

Net als de rest van de wereld staat ook de Metropoolregio Amsterdam voor de uitdaging om veel zuiniger om te gaan met grondstofvoorraden. De Amsterdam Economic Board wil hergebruik van grondstoffen stimuleren door samenwerking tussen belanghebbenden in product- en of materiaal ketens op te zetten en, waar nodig, te regisseren.

Op regioschaal richt de Board zich op de kringloopsluiting van 9 product- en/of materiaalketens.  Naar aanleiding van een grondige analyse is een selectie gemaakt van een aantal grondstofstromen die het meest kansrijk zijn om op regionale schaal te recyclen.  Dit zijn:

 1. Biomassa (GFT, zuiveringsslib, agro-food, openbaar groen (incl. waterplanten);
 2. Bouw- en sloopmaterialen;
 3. Elektronisch en elektrisch afval;
 4. Niet meer draagbaar textiel;
 5. Plastics;
 6. Incontinentiemateriaal en luiers;
 7. Matrassen
 8. Servers van ICT sector;
 9. Metalen

In overleg met de diverse ketenpartners – belanghebbenden uit een keten –  is per stroom een gezamenlijke strategie uitgezet om een rendabele businesscase voor hoogwaardige recycling mogelijk te maken.

“Het circulair organiseren van het bouwproces en het hergebruiken van bouw- en sloopafval kan enorme voordelen hebben. Op die manier kunnen alleen al in Amsterdam 75.000 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Bovendien kan daarmee jaarlijks 500.000 ton materiaal worden bespaard. En een reductie van de broeikasgasemissies van de stad van 2,5% worden gerealiseerd.” Jacqueline Cramer – ambassadeur  circulaire economie en trekker van de grootstedelijke uitdaging Circulaire Economie in de Amsterdam Economic Board.

Daarnaast stimuleren we in de regio ook de teelt van gewassen zoals vlas, hennep, olifantsgras en  bamboe. Deze kunnen namelijk dienen als alternatieve (biobased) grondstof voor producten zoals verf of textiel.

In ‘Aanpak Circulaire Economie: het grondstoffenprogramma van de MRA’ is te lezen wat er sinds januari 2015 in de regio in gang is gezet en wat de ambities zijn tot eind 2017.

De presentatie  ‘Circulair denken en doen in de  Metropool regio Amsterdam’, opgesteld door Jacqueline Cramer, geeft een concreet beeld van de kansen voor een circulaire economie in de MRA.

2. Wat doet de Board om herontwerp van producten te stimuleren?

Om ervoor te zorgen dat producten zo goed mogelijk kunnen worden terug gebracht in een kringloop, als product of grondstof, zullen zij vaak opnieuw ontworpen moeten worden.

Circulair inkopen en aanbesteden

Om de vraag naar circulair ontworpen producten en diensten te stimuleren, doen wij een aanbeveling voor een circulair inkoop- en aanbestedingsbeleid bij gemeentelijke overheden en bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam. In nauwe samenwerking met diverse inkopers in de regio is een concept advies voor circulair inkoopbeleid tot stand gekomen dat in het najaar 2016 voorgelegd wordt aan de (politiek) bestuurders.

Circulair ondernemerschap: aandacht voor start ups

Omdat het bij inkoop- en aanbesteding vaak de keus gemaakt wordt voor een gegarandeerd, stabiel aanbod van grote hoeveelheden producten, vallen nieuwkomers en kleinere innovatieve partijen vaak buiten de boot. Dit is jammer want dat zijn juist de organisaties die zorgen voor vernieuwing. Daarom pleiten we in het advies nadrukkelijk voor extra aandacht voor startups.

Twee keer per jaar organiseren we een Circulair Startupcafé. Een goed moment om te netwerken en thema’s aan de orde te stellen zoals:

 • Wat zijn nieuwe innovaties met betrekking tot een specifieke grondstroom?
 • Wat zijn beproefde nieuwe businessmodellen?
 • Samenwerking met StartupAmsterdam

Daarnaast werken we met diverse partijen samen (o.a. gemeentes Amsterdam, Haarlemmermeer en de Circular Expo) om startups en nieuwe initiatieven in de etalage te zetten.

ga terug naar de pagina van Circulaire Economie

Of lees meer over: