Aanpak grondstoffentransitie

Focus van de overheden van de Metropoolregio Amsterdam

In 2016 is de Bestuurlijke MRA Agenda 2016-2020 gepresenteerd, waarin een aantal impactvolle ontwikkelingsrichtingen worden beschreven. Het onderdeel ‘Versnellen van de transitie naar een schone economie’, en meer specifiek de acties gericht op ‘Beter benutten van grondstoffen’ zijn in samenwerking met de Amsterdam Economic Board tot stand gekomen. Het in 2015 door de Board opgezette grondstoffentransitieprogramma speelt daarin een centrale rol.

In het voorjaar van 2018 heeft dit geresulteerd in een gedetailleerd ambtelijk ontwikkelplan met een programmatische benadering. Twee programmaregisseurs, Jolein Baidenmann en Marten Boels en een werkgroep circulaire economie van de Metropoolregio werken in gezamenlijkheid aan het behalen van de doelstellingen uit dit plan. In het ontwikkelplan richt de overheid zich op drie samenhangende sporen die elkaar ondersteunen en versterken: 1) Circulaire Inkoop, 2) 6 Grondstoffenstromen (Textiel, Plastics, E-waste, Bouw en Sloop, Luiers/ Incontinentie materiaal, Biomassa) 3) Interventies. De Board werkt op dezelfde thema’s nauw samen met de grondstoffenregisseurs. ((Insert link naar publicaties ontwikkelplan).

Bedrijvigheid

Voor elk van de 13 grondstofstromen worden afzonderlijke strategieën voorbereid samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid, onder welke voorwaarden een transitie naar hoogwaardige recycling economisch rendabel wordt en hoe de rolverdeling is. Het kan daarbij gaan om voorwaarden in de sfeer van zekerheid van volume en afzet, kennisontwikkeling, samenwerking tussen bedrijven met eenzelfde type afvalstroom en/of invoering, een ander verdienmodel, etc.

Per grondstofstroom verkennen we de bestaande situatie en identificeren we waar het waardeverlies in de keten plaatsvindt. Vervolgens brengen we díe partijen bij elkaar die wíllen en kúnnen veranderen en creëren daarmee nieuwe ecosystemen rondom innovatie. Veelal zijn deze ecosystemen publiek privaat. In de consortia definiëren we gezamenlijk doelstellingen en acties om er te komen. Men definieert de samenwerking en formaliseert deze door het ondertekenen van Circular Commitments. Deze ondertekeningen vinden plaats tijdens een feestelijk event. Vooruitgang moet immers gevierd worden. Sinds de start van het programma hebben er 3 Circular Commitment events plaatsgevonden. Dit is het moment waarop het ecosysteem verder doorpakt en de Board zich terugtrekt. Het doel van deze aanpak is om met koplopers beweging in een bestaande markt te creëren, om aan te tonen dat nieuwe samenwerking loont & leidt tot innovatie en om ervoor te zorgen dat er voldoende alternatieven worden ontwikkeld ten opzichte van het bestaande systeem.

Benieuwd naar onze vorderingen? Klik hier!

Circulair inkopen en aanbesteden

De filosofie van de Amsterdam Economic Board is dat een circulaire economie pas echt van de grond komt door de vraag naar producten die circulair ontworpen en geproduceerd worden te stimuleren en substantieel te laten toenemen. De Board werkt sinds 2016 aan het creëren van een beweging op circulair inkopen. Daarbij hebben zich ondertussen 50 + partijen aangesloten zoals Schiphol, Nuon, BAM, AM, Rabobank, ABN-AMRO, Gemeenten Zaanstad, Amsterdam, Haarlemmermeer, Purmerend, Havenbedrijf Amsterdam, UvA/ HvA, Inholland, Nova College, Royal FloraHolland, Almere, Provincie Noord-Holland. Circulair inkopen was tevens hét thema van Acts of the Region 2018. Met een zinderend resultaat. Zie ook de foto’s van dit event.

Community of Practice Circulair Inkopen

Door samen te leren en ervaringen te delen staan organisaties en inkopers sterker. Een beproefde leermethode is een Community of Practice, een open en experimentele leeromgeving waarbij de deelnemers een gezamenlijke opgave hebben. Deelnemers komen voor een bepaalde periode regelmatig bij elkaar, de samenstelling van de groep is onveranderd en gesprekken vinden plaats in vertrouwelijkheid. De 6 sessies over 8 maanden worden geleid door een onafhankelijke voorzitter en de deelnemers bepalen de agenda. Externe experts worden uitgenodigd waar dit aansluit bij de vraag van de deelnemers.

Tijdens drie Communities of Practice (2016 – 2019) hebben de deelnemers gezamenlijk mogelijkheden verkend, het traject van aanbesteden en inkopen volledig doorlopen, de valkuilen leren (her)kennen, weten te pareren en manieren gevonden om dit in- en extern voor elkaar te krijgen. Er is een hecht netwerk ontstaan van koplopers die elkaar goed weten te vinden.

Doe mee

Heb je interesse in het deelnemen aan een Community of Practice, neem dan contact op met Claire Teurlings.

Milestones 2019: Acts of the Region – 17 juni 2019

Precies een jaar geleden tekenden bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen tijdens SotR18 tezamen voor 150 miljoen euro aan circulaire inkoopcontracten. Daarnaast committeerden de 36  deelnemende overheden in de Metropoolregio Amsterdam zich tot een ambitieus doel ten aanzien van circulair inkopen en opdrachtgeverschap: Van de 4 miljard die de overheden gezamenlijk jaarlijks inkopen, moet al in 2025 de helft circulair zijn. In 2022 al rond de 40 miljoen (10%). Een stevige ambitie! Dat een stevig actieplan vereist.

Het afgelopen jaar is er door meer dan 90 partijen gewerkt aan een Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap, een praktische, digitale gids voor MRA partijen om circulair inkopen in te bedden in de organisatie. En daarmee de inkoop ambitie te bereiken. Op 17 juni is deze spectaculaire Roadmap officieel gelanceerd in het bijzijn van wethouders en onderschreven door overheden én bedrijfsleven. Ook deelden we een revolutionair inkoopinitiatief van een collectief van bedrijven.

Meer lezen?